ธนาคารหนังสือของประเทศไทย นำร่อง กศน. จังหวัดอุบลราชธานีแห่งแรก

ที่มาและภาพประกอบจาก เว็บไซต์แนวหน้า


ธนาคารหนังสือของประเทศไทย นำร่อง กศน. จังหวัดอุบลราชธานีแห่งแรก thaihealth


จากข้อมูล ของ สสส.ที่ได้สำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเด็กๆ ในหลายประเทศทั่วโลก ได้พบข้อสรุปว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือตั้งแต่เล็กๆ เป็นการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการพัฒนาให้เด็กรักการอ่านนี้ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มากนัก ทุกครอบครัว หรือสังคมสามารถกระทำได้โดยง่าย เกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กตั้งแต่ในวัยเริ่มต้น สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ด้วยการจัดกิจกรรม และส่งเสริมนโยบายในการปลูกฝังการอ่านให้เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง


เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกิจกรรม Run for Books “วิ่งเป็นของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง” สามารถจัดหาทุนได้ถึง 1,896,397 บาท และได้นำทุนนี้ไปจัดซื้อหนังสือให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน สนับสนุนจัดตั้งโครงการกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นธนาคารหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายทั้งหลายมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถบริจาคสนับสนุนหนังสือภาพ หรือหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งต่อให้กับธนาคารหนังสือฯ อีกด้วย


ธนาคารหนังสือของประเทศไทย นำร่อง กศน. จังหวัดอุบลราชธานีแห่งแรก thaihealth


นายธฤติ ประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี) เปิดเผยให้ทราบว่า จากการสำรวจการซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี พบว่ามีการซื้อหนังสือสำหรับเด็กเพียงร้อยละ 2 ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากสะท้อนให้เห็นว่าพ่อ แม่ ผู้ปกครองยังไม่ให้ความสำคัญกับการใช้หนังสือกับเด็กเล็กๆ ในขณะที่แนวนโยบายการพัฒนาคนของจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของชาติ


ดังนั้น การจัดตั้งธนาคารหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัว โดยใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการจึงเป็นโอกาสดีของเด็กและประชากรทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีจะมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code