ท้องถิ่นหนุนใช้หนังสือและการอ่านพัฒนาสมอง พัฒนาการ และพฤติกรรมลูกหลานในชุมชนได้ผล

 

ท้องถิ่นหนุนใช้หนังสือและการอ่านพัฒนาสมอง พัฒนาการ และพฤติกรรมลูกหลานในชุมชนได้ผล

 

เวทีสัมมนาวิชาการ “ชุมชนท้องถิ่นกับงานส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสมองและพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. ที่ผ่านมา มีนักวิชาการ นักการศึกษา และภาคประชาสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล กว่า 30 องค์กรพบข้อมูลตรงกันว่าหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน ช่วยให้เด็กปกติและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านและสร้างความเกื้อกูลในชุมชน

ศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดเวทีสัมมนาว่า “ช่วงปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด- 6 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่สมองของคนเราพัฒนาสูงสุด และเป็นช่วงการสร้างความรู้ความสามารถของเด็ก  ทั้งปัญญาภายใน ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกๆ ด้าน รวมถึงปัญญาภายนอกคือความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิต”

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า “การจัดเวทีสื่อสารสาธารณะในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้ปกครอง ผู้แวดล้อมเด็ก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กแรกเกิด- 6 ปี  โดยเฉพาะระดับชุมชนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากเครื่องมือ กลไกง่ายๆ ของการใช้หนังสือ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก สามารถดูแลลูกหลานของตนเองได้ โดยใช้งบประมาณที่น้อยที่สุด แต่ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด ดังหลายๆ กรณีที่มาร่วมนำเสนอในวันนี้ ที่มีทั้งในระดับครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพสต. อบต.”

ทางคุณพนมวรรณ คาดพันโน สาธารณสุข จ.ยโสธร ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า “การพัฒนาเด็กด้วยหนังสือจะเห็นผลที่น่าชื่นใจได้เร็วมาก นอกจากพัฒนาการเด็กที่เห็นได้อย่างชัดเจน ยังมีความเกื้อกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกมากมาย ขณะนี้บุคลากรด้านสาธารณสุขมีความตื่นตัวมาก เราเปิดมุมหนังสือในหลายๆ ที่ การทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่วนงานอื่นๆ ทำให้สามารถติดตามพัฒนาการเด็กได้ง่ายขึ้น ตำบลน้ำคำ เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่การอ่านครอบคลุมทุกชุมชน หมู่บ้าน”

ส่วน นางเพียงใจ พุฒแก้ว หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระวิ จ.ระนอง กล่าวว่า “ หลังจากได้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆ ในศูนย์ฯ เราพบว่าเด็กๆ มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้นมาก กล้าคิดกล้าแสดงออกฯลฯ  ทำให้ศูนย์ได้นำความสำเร็จไปบอกกล่าวระดับผู้บริหาร ทำให้ได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากอบต. มากขึ้นจนได้รับรางวัล ศพด.ดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินรางวัลต่างๆ ที่ได้รับก็นำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีมาตรฐานดีขึ้นขณะนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้สนับสนุนหนังสือหมุนเวียนให้กับศูนย์อื่นๆ ที่ยังขาดแคลนได้ด้วย”

ฝ่ายภาคประชาสังคมอย่างนายสุพจน์ องค์วรรณดี หัวหน้าโครงการสโมสรส่งเสริมการอ่าน กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง พูดถึงการทำงานในพื้นที่ว่า “ การทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนมายาวนานกว่า 10ปี ทำให้เห็นความสำคัญของหนังสือและการอ่านว่า แม้กระทั่งเด็กออทิสติก หรือเด็กแอลดี (ld) ยังสามารถพัฒนาพฤติกรรมและความสามารถด้านอื่นๆ ได้ การส่งเสริมการอ่านจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากเราได้ประสานงานกับทุกๆ ภาคส่วน กลุ่มระบัดใบได้คิดค้นนวัตกรรมการเข้าถึงหนังสืออย่างง่ายๆ ด้วยกิจกรรม “กล่องหนังสือเคลื่อนที่” และงานส่งเสริมการอ่านที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และโรงพยาบาลในชุมชน “

ด้านนายบุญยัง วังเปรม นายก อบต. หนองขาม จ.สุพรรณบุรี กล่าวหนุนเสริมว่า “โครงการสื่อสร้างสรรค์ห้องสมุดชีวิต ตำบลแห่งการอ่านก็ ได้พิสูจน์ให้ฝ่ายนิติบัญญัติของ อบต. เห็นความสำคัญ ซึ่งขณะนี้ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แล้ว ในงบประมาณ 40,000 บาทซึ่งแม้จะมีสัดส่วนไม่ถึง 1% แต่ยังสามารถจัดสรรงบประมาณจากส่วนอื่นๆ ได้อีก เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็สามารถช่วยให้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กทั้ง 11 หมู่บ้านได้ ขณะนี้ยังได้เดินหน้าเรื่องการสร้างห้องสมุดชุมชนในระดับตำบลได้ด้วย”

องค์กรที่เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่าการจะขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเด็กเล็กจำต้องมีการขยายการรับรู้การสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน รวมถึงการผลักดันในเชิงนโยบายทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ตำบล จังหวัด และนโยบายระดับชาติองค์กรชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมส่งเสริมตำบลแห่งการอ่าน และนครแห่งการอ่านได้ที่ โครงการ “ชุมชนท้องถิ่นกับงานส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสมองและพัฒนาการเด็กปฐมวัย” แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code