ท่องคาถา “หยุด คิด ถาม ทำ” ช่วยผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ

ที่มา : หนังสือจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ท่องคาถา


แฟ้มภาพ


ผู้สูงอายุในประเทศไทย 75% ใช้สื่อโซเชียลมีเดียโดยรู้ไม่เท่าทัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศหญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อสูงสุด เพราะใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่อ่านฉลาก เชื่อโฆษณา โดยสื่อที่ผู้สูงอายุใช้งานมากที่สุดคือ Line (52%)  TV (24%) Facebook (16%)


นักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ พบว่ามีกุศโลบายในการนำคาถา "หยุด คิด ถาม ทำ" มาใช้เป็นเครื่องมือในการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้


หยุด


 หยุด อย่าพึ่งรีบตัดสินใจเชื่อในทันที


คิด


คิดก่อนว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่


ถาม


ถาม เพื่อหาข้อมูล เช็กให้ชัวร์ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อน


ทำ


เมื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องได้แล้วค่อยตัดสินใจลงมือ "ทำ"


 

Shares:
QR Code :
QR Code