ที่มาโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล

 

ที่มาโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นองค์กรประสานงานการรณรงค์งดเหล้า มาตั้งแต่ปี 2546 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้ร่วมกันรณรงค์นำเสนอข้อมูล เผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย เกิดปัญหาความรุนแรงจากการกระทำต่อเด็กและสตรีในครอบครัว ปัญหาการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กเยาวชน อุบัติเหตุ อาชญากรรม โรคเอดส์ ยาเสพติด สูญเสียรายได้จนอาจนำไปสู่ความยากจน นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลกระทบทางสังคม ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา

ในปี 2555 นี้ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของ สคล. เป็นปีที่ 10 และเป็นปี ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขอเชิญชวนให้องค์กรและครอบครัว มาร่วมทำบุญชวนคนให้มีสติ โดยการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งอาจจะงดเป็นบางช่วง หรืองดตลอด 3 เดือน และอาจจะมีกิจกรรมเพื่อเสริมกำลังใจ พัฒนาฝึกฝนตนเองตามแนวทางพุทธศาสนา โดยสำนักงานฯ เล็งเห็นว่า หากองค์กร และสถาบันครอบครัว ได้เข้ามาร่วมดำเนินการจะเกิดความยั่งยืน และจะสามารถช่วยเหลือคนที่งดดื่มในช่วงเข้าพรรษา ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่อง มีกำลังใจจากคนรอบข้างทั้งในองค์กร และในครอบครัว และจะสามารถขยายผลได้จำนวนมาก จึงได้ตั้งเป้าหมายเชิญชวนองค์กร และครอบครัวเข้าร่วมปฏิบัติการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และเชิญชวนประชสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ร่วมการทำบุญครั้งนี้

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code