ทำบุญกับโรงพยาบาลใกล้บ้านรับปีใหม่ ลดหย่อนภาษีได้2เท่า

ที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข


ทำบุญกับโรงพยาบาลใกล้บ้านรับปีใหม่ ลดหย่อนภาษีได้2เท่า thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.ชวนคนไทยทำบุญกับโรงพยาบาลใกล้บ้านรับปีใหม่ 2562 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความสุข เป็นเทศกาลแห่งการให้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสร้างกุศลรับปีใหม่ 2562 หรือโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด หรือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้หลายคนรับแล้วยังเป็นการช่วยพัฒนาโรงพยาบาลให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันในการดูแลประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมสรรพากร ออกแบบระบบ e-Donation รองรับให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลของรัฐต่อไป


ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1.บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ


2.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา และรายจ่ายที่กำหนดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา และ3.ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคข้างต้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ