ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี

ที่มา : www.thaihealthcenter.org


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี  thaihealth


เพราะเด็กอายุ 3 – 5 ปี ต้องการพัฒนาการตามวัยที่ดี ผู้ปกครองจึงควรรู้ว่าเด็กปฐมวัยเหมาะกับการพัฒนาแบบไหนที่จะเหมาะสมกับอายุและวัย แล้วเด็กอายุ 3-5 ปี ควรพัฒนาด้านไหนอย่างไรบ้าง


ด้านที่ 1 ความสามารถในการเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย


– การเคลื่อนไหว มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ มีประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวที่สมวัย ทั้งการเห็น การได้ยิน และการสัมผัส


– สุขภาวะทางกาย ควรรับประทานอาหารครบ 5 หมู่


คำแนะนำ ควรให้เด็กได้ลองถือสิ่งของที่ไม่หนักมาก ในระยะเวลาสั้นเป็นประจำทุกวัน และให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในแต่ละจุดที่เด็กได้ไปพบเจอมา เช่น การข้ามถนน หรือการหยิบจับสิ่งของที่มีคม เป็นต้น


ด้านที่ 2 พัฒนาการด้านสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเด็ก และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง


ด้านที่ 3 พัฒนาการด้านอารมณ์


– ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ผู้ปกครองควรสอบถามเด็กว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน ในกิจวัตรประจำวัน


– ควบคุมอารมณ์ตนเอง ผู้ปกครองควรเล่นพร้อมกับเด็ก หรือสอนให้เด็กมีความพยายามและอดทนในการกระทำสิ่งนั้น ๆ  


– มีความเชื่อมั่นในความสามารถ ผู้ปกครองควรถาม หรือขอร้องให้เด็กช่วยเหลือในสิ่งต่าง ๆ เด็กจะได้ความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ


ด้านที่ 4 พัฒนาการด้านความคิด และสติปัญญา


– ความจำ


– พัฒนาความคิด


– มีเหตุผล


– คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการคิดนอกกรอบ ให้ทดลองโดยบอกเหตุผล และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ


– ความตั้งใจจดจ่อ ฝึกให้เด็กได้เล่น หรือประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเองและสังเกตว่าเด็กมีความตั้งใจมากหรือน้องขนาดไหน


– คิดด้านคณิตศาสตร์


– หาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ทดลองด้วยตัวเองโดยการฟัง ถาม จับต้อง และลงมือทำ


– เข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว


– รักษาสิ่งแวดล้อม 


– เข้าใจคุณค่าของเงิน


ด้านที่ 5 พัฒนาการด้านภาษา เข้าใจภาษาและการสื่อความหมาย เข้าใจศัพท์และเรียงคำให้เป็นประโยค การอ่านเขียนคำง่ายๆ เช่น เขียนชื่อตัวเอง  เป็นต้น


ด้านที่ 6 พัฒนาการด้านจริยธรรม มีวินัย มีความรู้จักผิดชอบชั่วดี


ด้านที่ 7 พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง อย่างการเล่นดนตรี เล่นละคร และทัศนศิลป์ อย่างการวาดรูป ปั้นดินน้ำมัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ