ทหารไทย หัวใจสมาร์ทไร้แอลกอฮอล์

         เครือข่ายงดเหล้าร่วมกับกองอนุศาสนาจารย์ ถอดบทเรียนเดินหน้าการทำงาน ขยายตัวกองกำลังศีลธรรมแห่งกองทัพไทย เสริมสร้างทหารไทย หัวใจสมาร์ทปราศจากแอลกอฮอล์


/data/content/26162/cms/e_fknuwy125679.jpg


         เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษากองทัพบก ร่วมจัด “เวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อศจ.นักรณรงค์งดเหล้า” ที่ DNA Resort & Spa อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เน้นขยายกลุ่มอนุศาสนาจารย์ต้นแบบและสร้างพื้นที่เรียนรู้กระบวนการรณรงค์งดเหล้าในกำลังพล ครอบครัว และชุมชนของกองทัพไทยให้มากยิ่งขึ้น


          จากการเริ่มต้นเข้าไปทำงานกับกองอนุศาสนาจารย์ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าตั้งแต่ปี 52 ทำให้เห็นว่า กระบวนการเสริมสร้างแกนนำกำลังพลนักรณรงค์งดเหล้าผ่านกลุ่มอนุศาสนาจารย์ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ได้ผลิดอกออกผลให้ความเชื่อมั่นต่อตนเอง ครอบครัวและผู้บังคับบัญชาว่า เป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้กำลังพลในค่ายทหารมีสุขภาวะที่ดี มีศีลธรรม ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและส่งเสริมความรักความเชื่อมั่นในการทำดี โดยมีนายทหารต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ ค่ายต้นแบบ นโยบายในหน่วยและสื่อรณรงค์งดเหล้าเฉพาะทหารเป็นประจักษ์พยานสำคัญ เวทีครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้ วิธีการและกระบวนการต่างๆที่อนุศาสนาจารย์ได้ดำเนินการในพื้นที่มาแลกเปลี่ยน และออกแบบเพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


       กิจกรรมตลอด 2 วัน เน้นความเป็น “เกาะกลุ่มทำงาน หาเพื่อนร่วมทาง” ที่จะนำประเด็นงานรณรงค์เลิกเหล้าเข้าไปในภารกิจที่ทำกันประจำอยู่แล้วหรือเสริมเพิ่มเป็นการเฉพาะกิจในบางกิจกรรม เพื่อให้เป็นเนื้องานเดียวกัน ไม่ใช่งานงอกเป็นงานส่งเสริมกันและกัน


        /data/content/26162/cms/e_aeghjklnpvz6.jpg  ในวันแรก เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการทำกิจกรรม Check in เตรียมความพร้อม ให้ผู้เข้าการประชุมและทีมงานได้แนะนำตัวเอง โดย คุณเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดแพร่นำกระบวนการผ่านเกมวิวัฒนาการ จากนั้น ได้รับเกียรติกล่าวเปิดเวที โดยนายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งได้เล่าให้ผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ของเหล้า-สุรา ภายในประเทศและบทบาททหารกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งที่เป็นเยาวชนและพลทหารในค่าย ตามด้วยกิจกรรม “ปักธงร่วมทาง” โดยการให้โจทย์/คำถาม “เป้าหมายหรือสิ่งที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่” นำโดยนายประญัติ เกรัมย์ ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


       ในช่วงบ่าย ได้ทำกิจกรรมที่ 3 เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ โดยอศจ.ที่ประจำการในพื้นที่ต่างๆ อศจ.ยศ.ทบ ป็นกิจกรรมที่สำคัญ คือ การได้ให้อนุศาสนาจารย์รุ่นพี่ ที่ทำงานรณรงค์งดเหล้ามาแล้วได้นำเสนอผลงานที่ทำมาทั้งหมดให้กับอนุศาสนาจารย์รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาร่วมเป็นเพื่อนร่วมทางโดยมีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองการทำงานอย่างมีพลัง  ได้แก่ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก,ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน กรมทหารสื่อสารที่ 1 จ.สมุทรสาคร,ค่ายรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี,ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช กรมทหารราบที่ 17 จ.พะเยา,กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จ.ลพบุรี,ค่ายสุรสีห์ กรมทหารราบที่ 19 จ.กาญจนบุรี,ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดทหารบกชุมพร จ.ชุมพร,ฉก.ทพ.อาหารหอสมุดร้าง  จ.นราธิวาส,กรมทหารพรานที่ 11 จ.นราธิวาส, ค่ายกาวิละ  กรมทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่,ค่ายวชิราวุธ  มณฑลทหารบกที่ 41 จ.นครศรีธรรมราช,ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดทหารบกปัตตานี จ.ปัตตานี,ค่ายภาณุรังษี  จังหวัดทหารบกราชบุรี จ.ราชบุรี


      ตัวอย่าง เช่น ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน กรมทหารสื่อสารที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร โดย ร้อยเอกพลวัฒน์ จำปาตุ่ม ที่เริ่มขับเคลื่อนงานในค่าย เน้นสร้างความตระหนัก-รับรู้ ดังนี้ โดยการจัดรณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งมีกำลังพลบางรายสามารถงดเหล้าได้ช่วงเข้าพรรษา ให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการมอบสื่อ แผ่นพับภายในค่าย ประชาสัมพันธ์ โดยการใช้รถโฆษณา ผู้นำชุมชนมาเป็นแกนในการกระจายข่าว  จัดเวทีเสวนาในค่าย ให้สะท้อนความรู้สึก รับรู้ประโยชน์ที่รับ และโทษภัยของอบายมุข จัดอบรมศีลธรรม สอนนักเรียนนายสิบ จะมีการสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องเหล้าเข้าไปด้วยนั้น


       คุณกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(ทหาร)เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้เล่าภาพการทำงานทั้งหมดให้เครือข่าย อศจ. ได้เห็นภาพร่วมในการขับเคลื่อนงานร่วมกันย้อนหลังไป 6 เดือน โดยได้มีการ/data/content/26162/cms/e_acdehknqrxz5.jpgหนุนเสริมสื่อและลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมร่วมพัฒนาโครงการในค่ายให้มีการประสานงานกับประชาคมงดเหล้าจังหวัด


       วันสุดท้ายเป็นการทำกิจกรรมวิเคราะห์การทำงานของอศจ.แต่ละนาย  โดยให้โจทย์วิเคราะห์ของแต่ละค่าย ซึ่งมีคำถาม 4 ข้อ 1. ต้นทุน-จุดแข็ง 2. อุปสรรค-จุดอ่อน 3 เป้าหมาย 4. กิจกรรม-สิ่งที่ต้องการหนุนเสริม


       พันโทบุญเรือง จันทรวิมล หน.ศาสนพิธี กอศจ.ยศ.ทบ และประธานเครือข่ายอนุศาสนาจารย์นักรณรงค์งดเหล้า กล่าวว่า การรวมตัวกันของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกกลุ่มหนึ่ง ที่เห็นความสำคัญของการรณรงค์งดเหล้า บางท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้ากับ สคล. มาหลายปี เพราะเห็นว่าสอดคล้องหนุนเสริมกับงานพัฒนาคุณธรรม ที่อนุศาสนาจารย์มีหน้าที่โดยตรง ในการนำพาข้าราชการทหารและครอบครัว ให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างฉลาดเห็นคุณค่าของสิ่งที่กิน อยู่ เสพบริโภค โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต ที่ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขต่างๆ ทั้ง เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพบริโภคเกินความจำเป็นของชีวิต การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเติมแรงใจให้กันและกันในการที่จะทำงานงดเหล้าต่อไป เพราะมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่จะหนุนเสริมให้งานของอนุศาสนาจารย์ ในการพัฒนาคุณธรรมข้าราชการและครอบครัว ราบรื่นแล้ว ยังจะเป็นการผลักดันให้ การรณรงค์งดเหล้ามีพลังขยายไปทั่วทั้งกองทัพบก


      ด้านนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีมากกับกิจกรรมครั้งนี้ และขอต้อนรับนายทหารอนุศาสนาจารย์ท่านใหม่ๆที่มาร่วมขบวนการสมาร์ทโซลเยอร์พร้อมกับครอบครัว กิจกรรมที่ทำมาทั้งหมด ที่ได้ทยอยบรรทุกออกมาจากหัวใจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์กับชีวิต งานและความฝันกับการทำงานรณรงค์งดเหล้าตลอด 6 เดือน โดย อศจ.ทบ. ครั้งนี้ มีความชัดเจนและ เหมือนที่พูดกันว่า "รูปธรรมชัด ตัวชี้วัดครบ บรรจบ/data/content/26162/cms/e_fjnsvy135789.jpgวัตถุประสงค์ ตรงตามหลักวิชาการ เบิกบานงานและชีวิต”


       พันโทอัครินทร์ กำใจบุญ หน.วิชาการและการศึกษาฯ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก กล่าวว่า สิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนตัวเองว่า เราทำงานท่ามกลางความขาดแคลนจริงหรือ? ถ้าเราเรียนรู้งานเชิงเลียนรูปแบบที่นำไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเหตุปัจจัยที่เหมาะสม คือ การรู้จักวิเคราะห์คนที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้ เราต้องรู้วิธีการในการทำงาน เช่นที่เราทำตอนนี้ จะทำให้เห็นมุมมองหลากหลายในการทำงาน เป็นบทเรียนจากการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การใช้คำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ที่สำคัญ คือ เราต้องรู้จักกำหนดความคาดหวังที่เป็นไปได้จริง เป็นขั้นเป็นตอน ไม่เกินศักยภาพของตนเอง ทีมงานและบริบทจริงของพื้นที่นั้นๆ แต่ละท่านมีความหลากหลายในการทำงาน มาครั้งนี้ ก็เหมือนการมาติวหรือนิเทศให้อศจ.เราไปทำงานได้ ทั้งข้อที่ต้องระวังและวิธีการที่ใช้ได้จริง มีผลจริง ส่งผลประโยชน์แก่อศจ.และผู้บังคับบัญชา ดังนั้น สิ่งที่เราต้องยกย่องและตระหนักให้มาก คือ ผู้บังคับบัญชา เราต้องเข้าใจและชัดแจ้งในวิธีการทำงานของเรา ขับเคลื่อนเชิงระบบ นอกจากนั้น ต้องรู้จักฟังคนที่เห็นต่าง เพราะจะเป็นการปิดช่องว่างช่องที่จะไม่สำเร็จให้เกิดความสำเร็จมากขึ้น ส่วนปัจจัยสำคัญที่สุดคือ คน  และต้องเป็นคนที่มีความสนใจและพร้อมทำงานกับเรา สรุปคือ เราต้องทำงานเป็นระบบ มีรูปแบบ มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน ไม่ทำงานแบบโดดเดี่ยว ต่างคนต่างทำ ดีเฉพาะตัว เราจะไปแบบองค์กรเป็นองคาพยพร่วมกัน คือ มุ่งสู่การทำเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ


       นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(ทหาร) จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวสรุปปิดท้ายว่า เวทีนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าและเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมกับการรวมตัวแกนนำในกองทัพไทยในการนำเอาเรื่องการ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าไปสู่กำลังพลหน่วยต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้บังคับบัญชาได้เข้าใจและเล็งเห็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขโดยมีภาพฝันคือ การทำให้ทหารไทยทุกคนไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการทำงานที่เข้มแข็งของเครือข่าย อศจ.นักรณรงค์งดเหล้า ที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาและมีกระบวนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ


 


 


         ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ทหาร)

Shares:
QR Code :
QR Code