ทต.เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะสุขภาพดี

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ทต.เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะสุขภาพดี thaihealth


เทศบาลตำบลเวียงพร้าว นำร่องตำบลสุขภาวะ สุขภาพดี บนวิถีพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งเป้าสู่การเป็น "ตำบลสุขภาวะ" ตั้งแต่ปี 2557 โดยเน้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนท้องถิ่น เป็นตัวกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผลประโยชน์ การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจ เข้าถึง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว เล่าว่า เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ และการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน และนำองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งได้มาจากปราชญ์ชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และบูรณาการกับภูมิปัญญาภายนอก ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ผ่านกระบวนการหารือ เวทีสัมมนาประชาคม จนเกิดเป็นชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ


"ทางเทศบาลตำบลเวียงพร้าวได้มีการจัดตั้งศาลาอโรคยาบ้านทุ่งหลวง เพื่อเป็นสถานที่รักษาบำบัดผู้ป่วยโรคระบบกระดูก โดยได้รับการบริจาคเงินจากภาคประชาชนกว่า 1,200,000 ล้านบาท เป็นการสร้างให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนด้วยการเป็นหมอนวดแผนไทย ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรในชุมชนอีกด้วย"


ทต.เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะสุขภาพดี thaihealth


นอกเหนือจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ ที่มีการขับเคลื่อนงานผ่านแผนชุมชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการชุมชนโดยการพึ่งพาตนเอง เช่น กองทุนรถไถ การทำปุ๋ยหมักชุมชน การปลูกข้าวปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดหลัก 4 หลักได้แก่ กิน แจก แลก ขาย การจัดตั้งกลุ่มน้ำหมักมูลสุกรบ้านป่าจี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มผลผลิตในการเกษตร


นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว บอกต่อว่า เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรมีการใช้สารเคมีทำให้มีต้นทุนสูงและเกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักมูลสุกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และลดการใช้สารเคมี ทำให้ชุมชนได้เห็นถึงผลกระทบที่ทำให้เกิดโทษโดยการใช้สารเคมี


นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ทิ้งท้ายว่า การไปดูงานต้องไปดูทั้งที่ดีกว่าและแย่กว่า ดีเพราะอะไร แย่เพราะอะไร เมื่อมาแยกแยะจัดการข้อมูล จึงได้มุมมองต่างๆ มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเรา พอ สสส. เข้ามาทำให้รู้วิธีจัดการตัวเอง มองเห็นปัญหาต่างๆ ชัดเจนขึ้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี เพราะเป็นสิ่งที่ร่วมเสนอกันเข้ามา ถ้าชาวบ้านสนใจจริงจังเรื่องใดก็สนับสนุน การทำงานจิตอาสามันไม่ได้มีกันทุกคน ทุกเวลา มันมีเพิ่ม มีลด สิ่งหนึ่งนั้นเราต้องสร้างความภาคภูมิใจ เติมกำลังใจกันและกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ