ถอดรหัสปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ : 10 ปีแห่งประสบการณ์ลด

featured

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมจัดเวที “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” เนื่องในโอกาสที่การดำเนินงานของ สสส. ครบรอบปีที่ 12 ที่ห้องย่อย MR 214-215 การประชุมเรื่อง ‘ผนึกกำลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อุบัตติเหตุ’ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสานงาน ยุทธศาสตร์การทำงานการประเมินภาพรวม และทบทวนนโยบาย/มาตรการการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์หาช่องว่างและโอกาสในการทำงาน เพื่อนำมากำหนดทิศทาง จุดเน้น สำหรับการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงหลัก(ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุทางถนน) และหาแนวทางการบูรณาการการทำงานด้านปัจจัยเสี่ยงในงานภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code