ถอดบทเรียน คนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19

ที่มาและภาพประกอบ :  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) 


ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่”  ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19 thaihealth


สสส. สถาบันยุวทัศน์ฯ และมหาวิทยาลัยสยาม ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่” ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19


ณ ห้องประชุมพลานามัย สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียน ความร่วมมือคนรุ่นใหม่และภาคประชาสังคมต่อการสร้างเสริมสุขภาพในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เผยบทบาทและพลังของคนรุ่นใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในช่วงวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ


ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่”  ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19 thaihealth


นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้การขับเคลื่อนงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของเด็กและเยาวชน เช่น การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่, อุบัติเหตุทางถนน หรือพนันออนไลน์ เป็นไปอย่างยากลำบากและเกิดอุปสรรค เพราะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่นับเป็นเรื่องที่ดีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายเร่งด่วน ให้ภาคีเครือข่ายร่วมระดมทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและมีส่วนช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้


โดยเฉพาะสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  และภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศกว่า 20 หน่วยงาน ผลักดันให้เกิดการทำงานภายใต้แนวคิด“สร้างเสริมสุขภาพในช่วงวิกฤติแบบบูรณาการ” หรือคือการขับเคลื่อนทั้งเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโควิด 19 เช่น กิจกรรมจัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรคทางการแพทย์กว่า 3,000 ชิ้น ส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.), กิจกรรมจัดทำข้าวกล่องแจกประชาชนซึ่งบนกล่องข้าวสอดแทรกเนื้อหารณรงค์ประเด็นทางสุขภาพ กว่า 2,800 กล่อง, กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “สูบบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง”กับนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์กว่า 90,000 คน รวมถึงปัจจุบันที่มีกิจกรรม “นิเทศ ม.สยาม ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการจัดกิจกรรมระดมทุนทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำงบประมาณไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนามราชานุกูล (สำหรับเด็กพิเศษและครอบครัว) จนมียอดบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศสูงถึง 289,135.28 บาท”


 “พลังของคนรุ่นใหม่ นับเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพ หากเราได้ให้โอกาสหรือพื้นที่ให้เขามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยการสร้างเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการทั้งประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” นายพชรพรรษ์ กล่าว


ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่”  ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19 thaihealth


ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นับเป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสยามได้สนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อการป้องกันและดูแลตนเองจากเชื้อโรคโควิด-19 รวมไปถึงกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนของคณะนิเทศศาสตร์ ก่อนสำเร็จการศึกษาต้องทำโครงงานหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในครั้งนี้ นักศึกษามีแนวคิดผลักดันให้เกิดกิจกรรมระดมทุนทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปมอบให้โรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวที่ได้รับเชื้อจากโควิด 19 ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด 19 แล้ว ยังนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ