ถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์


ถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้ thaihealth


เลย workshop เน้น การอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ


ที่ประชุมสัมมนา ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสมุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ผศ.ดร.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ได้ดำเนินงานร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 ปี


มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียน ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


ถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการการอ่านออก เขียนได้ thaihealth

โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 และเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และเขต 2 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 8 แห่ง เข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ปัญหาสุขภาพเรื่องเหาและฟันผุลดลง

Shares:
QR Code :
QR Code