ถนนปลอดภัย 4.0 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ถนนปลอดภัย 4.0 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ thaihealth


จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เวทีถนนปลอดภัย 4.0 เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปัจจัยเสี่ยง นำมาวิเคราะห์ ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน


นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มาวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ กู้ภัยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าร่วมการประชุม


โอกาสนี้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอุปกรณ์เกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้กับมูลนิธิ กู้ภัย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฎิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในการประชุมสัมมนาโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมจะระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANABLE ROAD SAFETY)

Shares:
QR Code :
QR Code