ต้นแบบ 3 ดีครบวงจร

          สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายสสย.สู่ต้นแบบ 3 ดีครบวงจร ปั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนเป็นพื้นที่ต้นแบบเมือง 3 ดีนั่นคือสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดี 21 – 22 เม.ย. 57 ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ลอดจ์ ศาลายา

/data/content/23923/cms/e_cfghoqruvx56.jpg

          น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการส ถาบันสื่อเด็กและเยาวชน   ซึ่งมีบทบาทหลักในการเป็นสถาบันสนับสนุนการสร้างสื่อเพื่อเป็นสิ่งแวดล้อม ที่สร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ที่ดีแก่เด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังเน้นการสร้างพลเมืองเด็กให้มีทักษะชีวิต รับผิดชอบต่อสังคมทั้ง การเพิ่มพื้นที่ สื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดสื่อที่มีประโยชน์สร้างสรรค์ การสร้างกระบวนการเท่าทันสื่อ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะในการเท่าทันสื่อ เพิ่ม พื้นที่สร้างสรรค์ในระดับต่างๆ ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมถึงสร้างกลไกการทำงาน โดยการประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสร้างนโยบายสื่อเด็ก ได้แก่ การรณรงค์ให้มีพรบ.กองทุนสื่อสร้างสรรค์ฯ

          “ทุกวันนี้เครือข่ายชุมชน 3 ดีเริ่มออกดอกออกผลในพื้นที่ทั้งหมด 39 จังหวัด ทั่วประเทศไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอบรมเพื่อการเท่าทันสื่อ การทำงานในเชิงประเด็นที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำงานกับศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน” ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกล่าว

          นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวคิดหรือยุทธศาสตร์ 3 ดีนั้นก็คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ซึ่งเป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้คือ การพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาวะของเด็กและเยาวชน การให้เด็กมีความถึงพร้อมกาย จิต สังคมและปัญญาและอยู่ในสังคมที่สงบสุข หรืออาจกล่าวสั้นๆได้ว่า สุขภาวะดี คนมีความสุขครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

/data/content/23923/cms/e_abcdfhltz257.jpg

          “ดีแรกคือ สื่อ ดี ก็คือสื่อสร้างสรรค์ หมายถึง การมีสื่อดี สื่อที่สร้างสรรค์ และหมายรวมถึง คน กิจกรรม สิ่งแวดล้อม ดีที่สองพื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์ ได้แก่ พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่เรียนรู้ รวมถึงเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจ และดีที่ 3 คือภูมิดีสร้างสรรค์ หมายถึง การมีทักษะในการเท่าทันสื่อ และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ในแง่ของกระบวนการทำงานและตัวรูปธรรมกิจกรรมนั้น มีทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เชิงบวก สร้างพัฒนาสื่อดีๆ และกิจกรรมที่สร้างกลไกปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อที่มีพิษภัย มีการสรุปแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานประจำสม่ำเสมอ ทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระหว่างชุมชน การขยายพื้นที่เมือง 3 ดีสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ” น.ส.เข็มพรกล่าว

/data/content/23923/cms/e_bdeghkqsw468.jpg

          ในการสัมมนาครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเช็คต้นทุน 3 ดีของแต่ละกลุ่มนั่นคือกลุ่มโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนโดยนางสาวปวรรัตน์ สารพัด โรงเรียนวัดบางบอน จากกลุ่มไอซีทีกลุ่มโรงเรียนเท่าทันสื่อ ได้เช็คต้นทุน 3 ดีนั่นคือ

          “สื่อดีนั้นประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต เสียงตามสาย สื่อต่างๆ ที่คุณครูผลิตเอง สื่อสิ่งพิมพ์ ครู พระอาจารย์   ปราชญ์ชาวบ้าน หนังสือ   พื้นที่ดี สถานโทรทัศน์ในโรงเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่น ลานกีฬา สวนเกษตร ห้องพัฒนาเด็กพิเศษ สวนสาธารณะ บ้าน ชุมชน   ภูมิดี น.ร.เลือกสื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” นางสาวปวรรัตน์กล่าว

            ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็ก นางสาวฉัตรปภัสร์ สมิทธ์พูนพล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กสามัคคีชุมชน ซอย 3 เขตหนองจอกเช็คต้นทุน 3 ดีแล้วพบกว่าสื่อดีนั้น ประกอบด้วยพ่อแม่ ซึ่งเป็นสื่อชิ้นแรกของลูกในการเรียนรู้ของลูก นิทานซึ่งมีทั้งการสอนด้านคติสอนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ปู่ยา ตา ยาย สนาม เด็กเล่น โบราณสถาน และใช้พุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยง หนังสือทำมือสำหรับเด็กประถมวัย  โรงละครเคลื่อนที่ หุ่นมือ เป็นการเล่นเรื่องบทบาทสมมุติ  เครื่องดนตรี นำมาทำกิจกรรมเข้าจังหวะ เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้การคิด เพลง เรียนรู้การใช้ภาษาผ่านดนตรี

/data/content/23923/cms/e_bfglrswxz124.jpg

           พื้นที่ดี ประกอบด้วยโรงเรียนตั้งแต่คุณครูที่เป็นแบบอย่าง วัด สนามเด็กเล่น ตำบลต้นแบบ  บ้าน มัสยิด ห้องสมุดชุมชน มุมการเรียนรู้

          ภูมิดี ความคิดด้านบวก รู้และสืบสานภูมิปัญหาของไทย รวมถึงมีความรู้ประยุกต์ถึงอาเซียนได้ ที่สำคัญอีกอย่างก็คือการได้เรียนรู้ถึงหลักคำสอนทางศาสนาในการสอนให้เป็นคน ดี

         “การ ได้เรียนรู้ทักษะความคิดวิเคราะห์ สามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดได้   รวมถึงการรู้เท่าทันตัวเองซึ่งสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการคิดและทำ สิ่งต่างๆต่อไป”  นางสาวฉัตรปภัสร์กล่าว

 

 

          ที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code