ติวเข้มผู้ประกอบการก่อสร้าง มุ่งลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ติวเข้มผู้ประกอบการก่อสร้าง มุ่งลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ติวเข้มผู้ประกอบการก่อสร้าง มุ่งลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการประสบอันตรายในงานก่อสร้าง ว่า การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและการดำเนินคดีอาญาแก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.2554 แก่ลูกจ้างและนายจ้างที่ทำงานกิจการก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดการประสบอันตราย ซึ่งกิจการก่อสร้างมีอัตราการสูญเสียสูงสุด เมื่อเทียบกับกิจการประเภทอื่นๆ โดยข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากการทำงานของสำนักงานประกันสังคมระหว่างเดือนมกราคม- สิงหาคม 2555 พบว่า มีลูกจ้างประเภทกิจการงานก่อสร้างประสบอันตราย จำนวน 9,275 ราย รองลงมาคือ กิจการผลิตเครื่องดื่ม และอาหาร 7,373 ราย กิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ 6,978 ราย โดยจะสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการประสบอันตราย และดำเนินนโยบายอย่างจริงจังกับผู้ประกอบการ ที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดว่า ให้นายจ้างมีหน้าที่จัด และดูแลสถานประกอบการและลูกจ้างให้มีสภาพแวดล้อมในการ ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยลูกจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับ นายจ้างในการดำเนินงาน ซึ่งหากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ