ตั้งศูนย์เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง

/data/content/24391/cms/e_fkloquvwz138.jpg


แฟ้มภาพ


          สธ.ตั้งศูนย์เยี่ยมบ้าน ในโรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้ป่วยติดบ้าน


          น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งพัฒนาเขตบริการสุขภาพที่มี 12 เขต ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อจัดระบบบริการดูแลสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคน เข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกันที่ ได้รับยาดี และคุณภาพดีเหมือนกัน ทุกแห่ง มีการลงทุนพัฒนาศักยภาพของสาขาบริการที่จำเป็นของโรงพยาบาลแต่ละระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาใกล้บ้าน


           ในส่วนของการจัดบริการในโรงพยาบาล ต่อวันมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ 1,203 แห่ง เฉลี่ยวันละ 4 แสนกว่าคน และมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 4 หมื่นกว่าคน หรือประมาณ 10% ของผู้ป่วยนอก


          งานส่วนนี้จะต้องเร่งลดปัญหาความแน่นแออัดของผู้มาใช้บริการ/ผู้ป่วย โดยการสร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่ป่วยง่าย ขณะเดียวกันกระจายบริการเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการค่อนข้างคงที่แต่ต้องไปพบแพทย์ตามนัดเป็นประจำ สามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เช่นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลชุมชน     


          น.พ.วชิระ กล่าวต่อว่า ในกลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องอยู่ที่บ้านทั้งในเขตเมือง เขตชนบทไปไหนไม่ได้ ซึ่งมี 3 ประเภท คือ นอนติดเตียง ช่วยตัวเองไม่ได้เลย ช่วยเหลือตนเองได้น้อย และช่วยตัวเองได้บางส่วน ต้องพึ่งพิงญาติคอยดูแล เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคชรา โรคมะเร็งระยะสุดท้าย รวมทั้งผู้พิการอื่นๆ ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ


           กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบการดูแล การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ญาติในการพาไปโรงพยาบาล โดยตั้งศูนย์ประสานการเยี่ยมบ้านในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งจังหวัดเพื่อให้การติดตามดูแล เยี่ยมไข้ที่บ้านต่อหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน เนื่องจากอาการ คงที่แล้ว


          ขณะนี้มีแล้ว 5,000 กว่าแห่ง โดยมอบให้สำนักการพยาบาล เป็นแกนหลักดำเนินการ     ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการเยี่ยมบ้านดังกล่าว มีพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้จัดการวางแผนการบริการเยี่ยมแต่ละครั้ง ซึ่งอาจมีแพทย์ นักกายภาพบำบัดฯ หรือจิตอาสาต่างๆ ร่วมทีมไปด้วย ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ภายในศูนย์ฯ จะมีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือที่ต้องใช้ดูแลให้ญาติยืมใช้ด้วย


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ