ตั้งศูนย์สุขภาพจิตชลบุรีดูแล’แรงงาน’ตะวันออก

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


 ตั้งศูนย์สุขภาพจิตชลบุรีดูแล'แรงงาน'ตะวันออก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิตเตรียมพร้อมรับอีอีซี คาดประชากรใน 3 จังหวัดเป้าหมายอาจเพิ่ม 2-3 เท่าตัว ตั้งศูนย์สุขภาพจิตชลบุรีดูแล "คนงาน"ในภาคตะวันออก ห่วงปัญหาเครียดจากงาน ยาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัว


          นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรีและเปิดดำเนินการแล้ว ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่อยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประมาณ 5 ล้านคน ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ


          สำหรับในพื้นที่เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา คาดว่าจำนวนประชากรอาจเพิ่มขึ้น อีก 2-3 เท่าตัวจากการย้ายถิ่นเข้าไปทำงานทั้งคนไทยและต่างชาติ ผลจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองและอุตสาหกรรม อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เช่น ความเครียดจากการทำงาน การใช้สิ่งเสพติด ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุขาดคนดูแลเพราะลูกหลานต้องไปทำงาน เป็นต้น


          กรมฯ จึงเร่งดำเนินการจัดทำ ยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพจิต ประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะได้บูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็ว


          ด้าน นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์ฯ เร่งดำเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด เน้นสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ ในเบื้องต้นได้


          โดยอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ ทางสุขภาพจิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน 4,500 คนมีครบ ทุกหมู่บ้านใน 69 อำเภอ เพื่อที่จะดูแล เฝ้าระวังและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินในขั้นต้น เช่น น้ำท่วม เป็นต้น


          สำหรับในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 20,680 แห่ง จำนวนแรงงาน 1.2 ล้านกว่าคน ได้เน้นการส่งเสริมความสุขใน สถานประกอบการ ส่งเสริม กิจกรรมลดความเครียดต่างๆ จากการทำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก สถานประกอบการเป็นอันมาก


 

Shares:
QR Code :
QR Code