ตั้งศูนย์พัฒนาพระ-เณรติวรู้สิทธิสุขภาพ

ที่มา : เดลินิวส์


ตั้งศูนย์พัฒนาพระ-เณรติวรู้สิทธิสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ประสานงานและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ และรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคณะสงฆ์ ตามสิทธิที่ปรากฏในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 


พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รักษาการเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่กำลังดำเนินการอยู่ตามแผนปฏิรูปฉบับที่ 1 นั้น มีงานสำคัญที่ฝ่ายปกครองบูรณาการกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คือ โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ประสานงานและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ และรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคณะสงฆ์ ตามสิทธิที่ปรากฏในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยจะตั้งศูนย์ดังกล่าวที่วัด ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)


พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า คณะสงฆ์ได้มอบหมายให้ มจร. โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน และดำเนินการ มีองค์กรภาคีเครือข่ายคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการ 


ทั้งนี้ โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ จะเริ่มดำเนินการด้วยการพัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่คณะสงฆ์พึงมี พึงได้ ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ก็มีสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ปรากฏมากมาย เช่น สิทธิในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ สิทธิในการรักษาสุขภาพ สิทธิในการฟื้นฟูสุขภาพ สิทธิในการเข้าไปเป็นกรรม การในองค์กรส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ สิทธิในการรับกองทุนส่งเสริมสุขภาพมาพัฒนาเรื่องสุขภาพสงฆ์ สิทธิในการเป็นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หรือ พระคิลานุปัฏฐาก เป็นต้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code