ตั้งศูนย์พัฒนาคนอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต้

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ


ตั้งศูนย์พัฒนาคนอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต้ thaihealth


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เปิดเผยว่า ขึ้น โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา และทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน ในการวางแผนผลิตกำลังคน และจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของภาคประกอบการอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นพื้นที่ใน 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ ที่ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีความต้องการต้องการแรงงานด้านอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง และรวมไปถึงสายพาณิชย์ ถือเป็นโอกาสที่ดีของเด็กที่เรียนในสายอาชีพ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมในนักศึกษาอย่างเต็มที่ในการเรียนรูปแบบทวิภาคีเพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานทำในทันที


อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าปัญหาใหญ่ในการจัดการศึกษาในพื้นที่คือยังขาดสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกงานและเรียนรู้เทคโนโลยี แต่ในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว โดยทำความร่วมมือผ่านโครงการประชารัฐ ส่งผู้เชี่ยวชาญและสื่อการเรียนการสอนจากภาคเอกชนมาให้ความรู้ในพื้นที่ รวมไปถึงการรับนักศึกษาไปฝึกงานที่สถานประกอบการต่างๆ อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code