ตั้งมั่นงดเหล้าฯ “ทำดี” ให้ “ครบ” พรรษา

          ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยร่วม ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง


/data/content/24974/cms/e_cefgqtyz1249.jpg


 


          เพราะ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ยังเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว หนี้สิน รวมถึงโรคภัยทางสุขภาพอีกกว่า 200 โรค


          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงร่วมกันจัดงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด โซนอีเดน ชั้น 1 เพื่อร่วมรณรงค์ให้สังคมไทยเตรียมพร้อมที่จะงดดื่มแอลกอฮอล์ใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557


/data/content/24974/cms/e_acghlmnopqu7.jpg          งดเหล้าได้ สุขภาพดี


          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลที่น่าสนใจจาก DDC Poll ครั้งที่  7 เรื่องเข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา) ว่าจากการสำรวจประชาชนทั้งหมด 3,245 คน ช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค 4 ภาค รวม 24 จังหวัด พบว่า เพศชายร้อยละ 72 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง โดยร้อยละ 70 มีความคิดที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษามากที่สุด  


“การดื่มสุรา เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งจากผลสำรวจนี้ พบว่าประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเสียเท่าไร แต่หากเอ่ยถึงว่าคือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ก็ยังจะพอรู้จักขึ้นมาบ้าง ในช่วงเข้าพรรษานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะชักชวนให้ประชาชนหันมางดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะได้ทั้งกุศลและสุขภาพแก่ตัวเอง”


/data/content/24974/cms/e_bhikmnqrtu37.jpg            ปิดประตูทางแห่งความเสื่อม


          ด้านผู้แทนศาสนา พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ปัญญาจารย์ กล่าวให้โอวาทว่า ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สุราเป็นอบายมุขและเป็นปากทางแห่งความเสื่อม โดยทรงแสดงโทษของการดื่มสุราไว้ 6 ประการ คือ 1.ทำให้เสียทรัพย์ 2.ทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท 3.ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง 4.ทำให้เสียชื่อเสียง 5.ทำให้ขาดความละอาย 6.ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย


          “การงดดื่มสุรานี้ จัดได้ว่าเป็นการสร้างความรัก สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทรัพย์ ไมตรี สุขภาพ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และสติปัญญา ซึ่ง “สัจจะและขันติ” นับเป็นคุณธรรมสำคัญในการงดดื่มสุรา หากมีจิตใจแน่วแน่ เด็ดเดี่ยว และอดทนแล้ว การงดดื่มสุรา ย่อมเป็นเหตุที่ไม่เหลือกว่าวิสัย และเป็นบุญกุศลให้ทั้งกับตนเองและสังคมที่ดียิ่ง และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับสังคมอย่างถาวร ก็อยากจะเชิญชวนให้มารักษาศีลอีก 4 ข้อ คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ รวมเป็นศีล 5 ด้วย”


            งดเหล้าทั้งที ทำดีให้ครบพรรษา


/data/content/24974/cms/e_bjmnoqruvz38.jpg          สำหรับหน่วยงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มาโดยตลอด ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ว่าจะส่งเสริมให้คนงดเหล้าครบทั้งพรรษา ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลิกเหล้าตลอดไปได้มากขึ้น


           “ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฏว่าคนที่งดครบทั้ง 3 เดือน มีคงที่ตลอดที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขนี้สะท้อนว่า เราประสบความสำเร็จในการเชิญชวนคนให้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการชวนให้เขาอยู่จนครบ ปีนี้จึงมีความคิดว่าหากเราชวนให้คนงดเหล้าอยู่จน “ครบพรรษา” ได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาเลิกเหล้าตลอดไปได้สูงขึ้น แต่ยังจะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย”


           ทั้งนี้ คุณหมอเล่าถึงการรณรงค์ว่า จะทำทั้งในภาพกว้างผ่านสปอตโฆษณา 3 ชุด ก่อนเข้าพรรษา เดือนแรกของการเข้าพรรษา และก่อนหมดพรรษาในเดือนสุดท้าย เพื่อกระตุ้นเตือนและให้กำลังใจแก่ผู้งดเหล้าให้ทำได้ครบทั้งพรรษา นอกจากนี้ยังจะทำพื้นที่ทดลอง 5 ชุมชน ออกแบบกิจกรรมแบบเข้มข้นให้คนงดเหล้ามีกิจกรรมทางเลือกให้ทำ เพื่อป้องกันการกลับไปดื่มสุรา


          “ปัจจัยที่ทำให้คนเป็นเหตุให้คนเลิกไม่ครบคือ ไม่มีอะไรทำและเพื่อนชวน เพราะวิถีชีวิตคนดื่ม จะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ พอมีคนมาชวน ถ้าเบื่อ เซ็ง ไม่มีอะไรทำก็จะหันกลับไปดื่มอีก แต่ถ้ามีกิจกรรมทำ ชีวิตก็มีทางให้หลบไปจากวงเดิมๆ ซึ่งปัจจัยของคนรอบข้างก็มีความสำคัญ หากครอบครัว และเพื่อนคอยให้กำลังใจ ผู้ที่งดเหล้าก็จะมีแรงใจที่จะทำต่อ” ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวทิ้งท้าย


          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จะประกอบไปด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่อุทิศตนเพื่อดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูธนิทรรศการ และบูธของหน่วยงานต่างๆ การแสดงบนเวที และการเสวนาเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ กับภัยแอลกอฮอล์”


          หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 0-2590-3392 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


          โทษของ “สุรา” ไม่ต่างอะไรกับสารเสพติด ร่วมลด ละ เลิกเสียตั้งแต่วันนี้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณเองก็เป็นเจ้าของได้…


 


 


 


           เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code