ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครู

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครู  thaihealth


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ  เดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษา และโครงการผลิตครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) ปรับปรุง พ.ศ.2558  โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคุรุสภา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาระบบการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นฐาน เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ มีจิตอาสา และเป็นผู้นำทางวิชาการ


ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน ถึงแนวทางการพัฒนาโครงการ ว่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีโรงเรียนในท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนนำร่องในการพัฒนาระบบ  ซึ่งจะมีการขยายผลให้นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1-5 ได้เรียนรู้ให้ครบกระบวนการตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานทางวิชาชีพครู สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code