ตรวจพบสวนสนุก 8 แห่งในกทม. ไม่ได้มาตรฐาน

ที่มา : มติชน


ตรวจพบสวนสนุก 8 แห่งในกทม. ไม่ได้มาตรฐาน thaihealth


สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยประเภทกิจการสวนสนุก ในกรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 แห่ง


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยประเภทกิจการสวนสนุก ในกรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก หลังจากได้ร่วมพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ คู่มือการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย สำหรับกิจการสวนสนุก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


การร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการสวนสนุก 48 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็เพื่อตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจประเมินพบว่า กิจการสวนสนุกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ในรายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


ซึ่ง กทม.ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการให้ใส่ใจในเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่อาจเกิดจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก ตาแดง เป็นต้น ซึ่งสามารถติดต่อโดยการสัมผัส และการอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนไปใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งควรดูแลบำรุงรักษาเครื่องเล่นตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Shares:
QR Code :
QR Code