ด้วยพระเมตตา`ในหลวง`ที่มีต่อสุนัขจรจัด

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ด้วยพระเมตตา'ในหลวง'ที่มีต่อสุนัขจรจัด  thaihealth


ภาพจากอินเทอร์เน็ต


          "ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน" (Hua-Hin Dog Shelter) เกิดขึ้นได้ด้วยน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในสุนัขจรจัด สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง ครั้งเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล เมื่อปี 2546 ทรงตระหนักถึงปัญหาของสุนัขจรจัดและสุนัขเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน ด้วยปริมาณของสุนัขจรจัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ตามชายหาด ชุมชน ย่านการค้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น หากมิได้รับการแก้ไขควบคุมบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนได้ ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียที่ประมาณค่ามิได้หาก เกิดขึ้น จึงควรดำเนินการให้สุนัขเหล่านี้ ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกระบบ


          โดยได้รับการดูแลด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหาร, ด้านสุขภาพ ด้านควบคุมปริมาณ โดยการหาสถานที่ก่อสร้างคอกสุนัขที่สมบูรณ์แบบ และทำศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน แห่งนี้เป็น Pilot Project หรือโครงการต้นแบบ เพื่อให้ท้องถิ่นอื่นๆ ได้ใช้เป็นตัวอย่างในการควบคุมสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ของตัวเอง


          พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน พระราโชบายถึงท่านผู้อำนวยการกองงาน ส่วนพระองค์ (นายดิสธร วัชโรทัย) ได้แจ้งมายังท่านผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้ทำการ สำรวจพื้นที่และทางผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ได้ เข้าไปกราบนมัสการพระครูบรรพตพัฒนคุณ เจ้าอาวาส วัดเขาอิติสุคโต หัวหิน  ถึงพระราช ประสงค์ดังกล่าว ซึ่งทางวัดยินดีและ ให้ การสนับสนุนโดยให้ใช้พื้นที่วัดประมาณ 22 ไร่เศษ ติดกับวัดใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยพระราชทานนามว่า "ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน"  (Hua Hin Dog Shelter)


          ทั้งนี้งบประมาณการก่อสร้างศูนย์รักษ์สุนัขในเบื้องต้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืด พิมพ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ครอบครัวคุณทองแดงจำนวน 4 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพัก ปรับพื้นที่ ล้อมรั้วรอบบริเวณโรงเรือนสุนัข และทางเทศบาลเมืองหัวหิน สนับสนุนงบประมาณอีกจำนวน 3 ล้านบาท ในการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มเติม ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่   25 มกราคม 2546


          โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกแบบการก่อสร้าง ทำการก่อสร้างโดย กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และได้ส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองหัวหินดำเนินการบริหารงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546 ต่อมาเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า, บ้านสุนัข, สระธารา บำบัด, Parasal, ห้องประชุม,  อาคารจุดชมวิว และทัศนียภาพอื่นๆ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลจำนวน 2 8 ล้านบาท และตั้ง งบประมาณในการบริหารจัดการดู แลด้านอาหารและเวชภัณฑ์ยาต่างๆ ให้สุนัขในศูนย์

Shares:
QR Code :
QR Code