ดูแลความสะอาดห้องครัว ป้องกันพาหะนำโรค

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ดูแลความสะอาดห้องครัว ป้องกันพาหะนำโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


ห้องครัวบ้านและร้านอาหารถ้าปล่อยให้สกปรก อาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรคต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องดูแลรักษาความสะอาดสม่ำเสมอ


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ครัวบ้านและร้านอาหาร เป็นสถานที่ที่จัดเก็บเครื่องปรุงรส อาหารสด และอาหารแห้งต่างๆ ที่ใช้ในการปรุงประกอบเครื่องดื่มและอาหาร หากจัดเก็บไม่ดี หรือไม่สะอาด อาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หนู จึงเน้นย้ำให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารตรวจสอบ และปิดภาชนะที่บรรจุอาหารให้มิดชิดทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสัตว์พาหะนำโรค รวมถึงคุมเข้มในการทำความสะอาดสถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง อย่างสม่ำเสมอ จัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน ไม่ให้มีขยะตกค้าง


ทั้งนี้ ขยะประเภทเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งหมั่นล้างทำความสะอาดถังขยะ ไม่ให้มีเศษขยะหมักหมม ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีเศษอาหารตกค้าง ส่วนการทำความสะอาดพื้นที่ห้องครัว หรือสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ให้ใช้น้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดยเช็ดทำความสะอาดสถานที่ภายในห้องครัว หรือสถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น รวมทั้งโต๊ะที่นั่งกินอาหาร จุดสัมผัสร่วมต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคจากสัตว์พาหะนำโรค

Shares:
QR Code :
QR Code