‘ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย..กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง’

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


'ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย..กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง' thaihealth


ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุวันหยุดยาวสงกรานต์ ในจังหวัดระยอง ภายใต้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม ด้วยการมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางจราจร การจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย และกิจกรรมคาราวานรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย…กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง" ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน (E6.5) รวมทั้งคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี


ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดระยองถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ได้เติบโตจนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2560 เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และกำลังก้าวสู่การขยายตัว เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จึงเหมาะสมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบนท้องถนนที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง รัฐ อุตสาหกรรม และชุมชน ในการบริหารจัดการการคมนาคมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ พร้อมรองรับการขขยายตัวและดึงดูดการลงทุนต่อไป


'ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย..กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง' thaihealth


นายสุรศักดิ์ กล่าวเสริมถึงความพร้อมของจังหวัดระยอง ว่า จังหวัดระยองมีความพร้อมที่จะส่งต่อโมเดลความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ที่สามารถสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความปลอดภัยนับเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือในการบริหารจัดการมาโดยตลอด ดังนั้นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดทั้งปี โดยจังหวัดระยองได้ประกาศวาระจังหวัด กำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดประชุมตามวาระจังหวัด (Kickoff การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องขับเคลื่อนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และหวังว่าโครงการของระยอง จะสามารถขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป


นายกฤษณ์ เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการประชารัฐ โดยร่วมกับกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้กำหนดให้ "ความปลอดภัย" เป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. และมุ่งมั่นขยายผลโครงการและกิจกรรมสู่ภายนอก เพื่อเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมไทย โดยจัดให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบ และจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย การมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ กรวยยาง หมวกกันน็อค เสื้อสะท้อนแสง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานตำรวจ รวมถึงหน่วยอาสาที่ร่วมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนการจัดคาราวานรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสึกนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ชาวระยอง


นอกจากนี้ ปตท. มีนโยบายที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดมาตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป อาทิ การอบรม Defensive driving ให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และ บริษัทคู่ค้า รวมถึงการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการขับขี่ปลอดภัย…รักวินัยจราจรกับปตท. และกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ PTT Engine Tune Up เพื่อเตรียมความพร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันจะทำให้เทศกาลวันหยุดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างแท้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code