ดึงเอกชนร่วม ร.ร.ปฏิรูปการเรียนรู้

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ดึงเอกชนร่วม ร.ร.ปฏิรูปการเรียนรู้ thaihealth


ดึงพลังภาคเอกชนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ ร่วมเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครู ส่งผลให้เด็กตั้งใจเรียนขึ้น


นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ กล่าวในเวทีเสวนา "เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" ในหัวข้อ "พลังภาคเอกชนกับการปฏิรูปการเรียนรู้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย จัดโดยแผนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มสส.)ถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ในฐานะของโรงเรียนพี่เลี้ยง(สคูล พาร์ทเนอร์) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูที่มีต่อเด็ก ส่งผลให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น การขาดเรียนลดน้อยลง เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงของครู จิตใจที่อยากจะเห็นเด็กๆ เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาของโรงเรียนต่างๆ ได้ดังนี้ 1.กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่เท่าทันต่อการพัฒนาคน 2.ควรมีคู่มือเป็นแนวปฏิบัติง่ายๆ สำหรับครูเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 3.ควรมีการสร้างครูผู้นำหรือผู้อำนวยการเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ครูเหนื่อยล้าจนไม่สามารถพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้ 4.โครงการประชารัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากยังขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง


นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) กล่าวว่า "เป้าหมายของการศึกษาเป็นการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์" ให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 4 แสนแห่งขณะที่มีโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ 3.7 หมื่นแห่ง หากร่วมมือกันเป็นภาคีปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จะนำไปสู่การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่และสามารถแก้ปัญหาวิกฤติชาติได้อย่างบูรณาการ

Shares:
QR Code :
QR Code