ดีเดย์นมรร.ใช้กล่อง/เลิกถุงพลาสติก

ที่มา : แนวหน้า


ดีเดย์นมรร.ใช้กล่อง/เลิกถุงพลาสติก thaihealth


แฟ้มภาพ


ดีเดย์นมโรงเรียนใช้กล่อง แทนการใช้ถุงพลาสติก


นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง นโยบายลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการนมโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 2/2561 นี้ว่า นมโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดกทม.ทุกแห่งไม่ใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายผู้ว่าฯกทม.ในการลดใช้ถุงพลาสติกหน่วยงานในสังกัด


โดยสำนักการศึกษาได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนเป็นนมกล่องแทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน สำหรับนมโรงเรียนที่จัดส่งให้โรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง จัดส่งโดยหน่วยงานและบริษัทผู้ผลิตนม 7 แห่ง ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระราชูปถัมภ์), บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด, อ.ส.ค.ภาคกลาง(มวกเหล็ก),บริษัทแมร์รี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัดและศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 252,928 คนเดิมเป็นนมถุงพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งใน 1 ปีจะมีขยะถุงพลาสติกมากถึง 1,200 ตัน เมื่อเปลี่ยนเป็นนมกล่อง ที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ ทำให้ช่วยลดขยะถุงพลาสติกปีละ 1,200 ตันได้


“ได้ให้แนวทางจัดการกับกล่องนมหลังจากเด็กนักเรียนดื่มแล้ว ให้โรงเรียนเก็บรวบรวมส่งคืนบริษัทที่จัดส่งนมโรงเรียนให้กับกรุงเทพมหานคร นำไปแยกชิ้นส่วนเองเพราะมีหลายขั้นตอนไม่ใช่เพียงแต่ล้างทำความสะอาดเท่านั้น ยังต้องแยกแผ่นฟอยล์ออกก่อนนำไปรีไซเคิล หากให้เด็กนักเรียนหรือครูจัดการจะเป็นภาระมากเกินไป” รองผู้ว่าฯ กล่าว


ที่ผ่านมาโรงเรียนกทม.หลายแห่งมีการส่งเสริมนักเรียนคัดแยกขยะตามหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้) ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ใช้ถุงผ้าหรือภาชนะ วัสดุอื่นแทน Reuse (การใช้ซ้ำ) แปรรูปของเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ และ Recycle(การแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์) มีการนำกล่องนมมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ใช้ประโยชน์ได้

Shares:
QR Code :
QR Code