ดัน `ดอนมูลชัยโมเดล` 36 รร.ต้นแบบจัดอาหารคุณภาพ

ที่มา : คมชัดลึก 


ดัน 'ดอนมูลชัยโมเดล' 36 โรงเรียนต้นแบบจัดอาหารคุณภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


ชู "ดอนมูลชัยโมเดล" ต้นแบบจัดอาหารกลางวันคุณภาพผ่านโปรแกรมสคูลลันช์ ใน 36 โรงเรียนสังกัด อปท.


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จ.ตาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศนโยบายจังหวัดต้นแบบการจัดการอาหารคุณภาพในโรงเรียน ว่าการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรมสำรับอาหารกลางวันแบบอัตโนมัติ หรือ ไทยสคูลลันช์ (Thai School Lunch) ช่วยจัดเมนูอาหารกลางวันได้สะดวกและมีคุณภาพ มีภาวะโภชนาการที่ดี


โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ก็ถือเป็นอีกต้นแบบหนึ่งที่สถานศึกษาต่างๆ สามารถนำไปศึกษาและปรับประยุกต์ใช้ ซึ่งการนำไปใช้ก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งด้วย จังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และบุคลากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ ยังมีการเกษตรปลอดภัยที่ ผู้ปกครองก็สามารถมาเรียนรู้กับนักเรียนและนำไปใช้กับการปฏิบัติจริงได้ และคาดว่าจะเกิดผลการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุด


ดัน 'ดอนมูลชัยโมเดล' 36 โรงเรียนต้นแบบจัดอาหารคุณภาพ thaihealth


ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย หรือทีดีอาร์ไอ วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการปีที่ 1 พบว่า ทุกๆ 1 บาทที่ สสส.ลงทุนสังคมจะได้ผลตอบแทนกลับมา 1.5-2 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่ช่วยขยาย ผลการดำเนินการไปสู่โรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ ขอชื่นชมจังหวัดตากที่ประกาศนโยบาย ดังกล่าวเพื่อร่วมกันดูแลลูกหลานเติบโตอย่างมีคุณภาพ


นางสุพจนีย์ พัดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย กล่าวว่า โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส มาตั้งแต่ปี 2558 เพราะเดิมที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพอาหารกลางวัน ก็ได้มาปรับ รูปแบบสร้างความเข้าใจกับครู ชุมชน ร่วมกันพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน ได้รับเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทย แก้มใส และเรียนรู้ระบบไทยสคูลลันช์ เพื่อจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมและมี คุณภาพ


ดัน 'ดอนมูลชัยโมเดล' 36 โรงเรียนต้นแบบจัดอาหารคุณภาพ thaihealth


โดยเฉพาะได้มีการพัฒนาฐานการเรียนรู้ "ไก่ นา ปลา เห็ด ผัก และสหกรณ์" เพื่อเชื่อมโยงในการพัฒนาอาหารกลางวัน ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง รู้ขั้นตอนตั้งแต่การผลิตอาหารปลอดภัย การจำหน่าย การเลือกซื้อวัตถุดิบ ผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ผ่านกิจกรรมกินตามวัยแก้มใสสุขภาพดี และแก้มใสสานสายใยครอบครัว ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เป็น "ดอนมูลชัยโมเดล" เพื่อให้การทำงานยั่งยืน แม้มีการเปลี่ยนผู้บริหาร บุคลากรสิ่งที่ทำมาเหล่านี้จะไม่สูญหาย


ดัน 'ดอนมูลชัยโมเดล' 36 โรงเรียนต้นแบบจัดอาหารคุณภาพ thaihealth


"เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 5 ปีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเด็กมีคุณภาพมีการเติบโตสมส่วน ปัจจุบันมีเด็กที่มีปัญหาอ้วนเหลือเพียง 5% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ สสส.กำหนดไว้ 7% ผลการเรียนดีขึ้นเห็นได้ชัด มีโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันวิชาการในระดับประเทศ ที่สำคัญทุกวันนี้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหารกลางวันในแต่ละวัน โดยเลือกจากไทยสคูลลันช์" นางสุพจนีย์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code