ดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%

ดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผลักดันโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีที่ 9 เน้นโรงเรียนปลอดเหล้า บุหรี่ 100%

ดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปืที่ 9 เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมโรงเรียนในการมุ่งศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการทั้งทาง กาย สังคม จิต และปัญญา

วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมสร้างกระบวนการรู้แก่นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อให้โรงเรียนการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน เพื่อขยายผลการทำงานในโรงเรียนต่อไป ซึ่งทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้มีการใช้กระบวนการจิตปัญญาศึกษา และการเน้นไปที่การสร้างพลังกลุ่มและดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%ความสุขในการทำงานในโรงเรียน การเรียนที่ออกจากพื้นที่ที่ปลอดภัยและคุ้นเคย เพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวผู้นำกิจกรรมในโรงเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับศีล 5 และเทคนิคการแสดงละครและสะท้อนปัญหาของการไม่อยู่ในศีล 5 เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกันวิพากษ์เพื่อหาทิศทางและทางออกในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และลดปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน

ในวันสุดท้ายของค่ายแกนนำนักเรียนนั้น ได้มีการคัดเลือกแกนนำในแต่ละภูมิภาคในการประสานงานและสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในแต่ละภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาแผนการดำเนินโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการทำกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนและผนวกกิจกรรมกับคุณครูในโรงเรียน และการพัฒนาโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนสืบไป เพื่อก้าวเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย วิถีการทำความดีร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีการตรัสรู้พระพุทธเจ้า

เรื่อง: รักพงศ์ คำซาว
ที่มา: สำนักงานเครื่องข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code