“ช่องแมว” จัดโครงการวัด-เทศบาลปลอดเหล้าฯ

         นายวิบูลย์ ไตรจรัสพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยดื่มเหล้าทุกเทศกาลที่อยากดื่ม ไม่เว้นแม้แต่วันโกน วันพระ หรือแม้แต่งานบวช งานศพ การทำบุญในโอกาสต่างๆ ที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างเรียบง่าย แต่ญาติโยมทั้งหลายยังนำสุราหรือน้ำเมาเข้ามาเป็นส่วนประกอบของงานอยู่เสมอ ยิ่งในชุมชนต่างๆ บรรยากาศที่ว่านี้แทบจะพบเห็นได้ทุกสถานที่จัดงาน จนจะกลายเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติไปเสียแล้ว ทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก และไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

/data/content/23997/cms/e_efgknopqsxy4.jpg

         นายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว กล่าวอีกว่า ดังนั้นศาสนาซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐควรต้องมีผู้นำทางจิตวิญญาณที่กล้าหาญ และกล้าชี้นำพุทธศาสนิกชนในทางที่ถูกต้องด้วย ชาวพุทธเราทั่วไปมักใช้โอกาสของวันสำคัญทางศาสนา เลิกละนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองตลอดไปหรือชั่วครั้งชั่วคราว และด้วยเหตุชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ผูกพันเกี่ยวกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย ผู้นำสงฆ์จึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะโน้มน้าวจิตใจของผู้คนให้มีความคิดเห็นไปในทางที่ถูกต้อง รวมถึงกล้าขัดเกลาในสิ่งที่ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเห็นผิดเป็นชอบด้วย เมื่อคนกลุ่มหนึ่งประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมที่นำเอาเหล้าซึ่งเป็นอบายมุข ข้อห้ามศีลข้อที่ 5 นั้น เข้ามาดื่มในวัดอย่างน่ารังเกียจ วัดควรบอกตักเตือนฆราวาส ผู้อ่อนต่อธรรมะให้รู้จักกาลเทศะที่เหมาะสม

         นายวิบูลย์ ยังกล่าวถึงโครงการเทศบาลปลอดเหล้าของเทศบาลตำบลช่องแมว ว่า นับเป็นการเริ่มต้นโครงการที่ดีที่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจในการที่จะทำให้เทศบาลตำบลช่องแมวดีขึ้น ในการที่จะทำให้เขตพื้นที่ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง ที่ผ่านมาทางจังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์จัดโครงการ “โคราชวัดปลอดเหล้า” หลายๆ วัดในจังหวัดนครราชสีมาได้ทำมาแล้วก็มีและมีจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาได้ทำเป็นตัวอย่างนำร่องที่มีการรวมพลังภาคีหลายภาคหลายส่วนองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ สสส. ที่จะดำเนินการหาจุดยึดหมายจุดแรกที่จะสร้างกระแสและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวตำบลช่องแมวห่างไกลจากการดื่มเหล้า

        ซึ่งเป้าหมายก็คือตนเองต้องการเห็นเจ้าหน้าที่และข้าราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ปลอดจากแอลกอฮอล์ ซึ่งเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุก คนรวมทั้งพี่น้องประชาชนจะต้องไม่นำสุรา หรือสิ่งของมึนเมาพร้อมทั้งอบายมุขต่างๆ เข้ามาดื่มในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลช่องแมวอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ หากตรวจพบว่ามีข้าราชการหรือพี่น้องประชาชนจะมีการลงโทษและส่งเข้าไปช่วยทำความสะอาดที่วัดและสำนักสงฆ์ที่มีในตำบลช่องแมวทุกแห่ง นี่เป็นแค่มาตรการเบาๆ เพื่อสรรค์สร้างสังคมให้ปลอดจากอบายมุข โดยเฉพาะเหล้า เบียร์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และยิ่งช่วงนี้ด้วยแล้วเป็นยุคข้าวยากหมากแพง จึงควรช่วยกันประหยัด แล้วหันมาบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์กันจะดีกว่า

 

         ที่มา: เว็บไซต์สต็อปดริ้งค์ 

Shares:
QR Code :
QR Code