ช่วยเหลือผู้มีปัญหาสถานะ เข้าถึงบริการสุขภาพ

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


ช่วยเหลือผู้มีปัญหาสถานะ เข้าถึงบริการสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันยังมีคนไทยที่ประสบกับปัญหาไม่มีบัตรประชาชน ทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันช่วยทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ด้วยวิธีตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) พร้อมกับจัดกิจกรรมให้ความรู้สิทธิบริการสุขภาพ


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้ดำเนินการช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนในพื้นที่ อ.สังขละบุรี อ.ท่าม่วง อ.เมืองกาญจนบุรีและอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งหมดกว่า 90 ราย ให้เข้ามาทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยวิธีตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) พร้อมกับจัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อให้คนไทยที่ไร้สิทธิในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการค้นหาหลักฐานเมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้


นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานเพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนไร้บ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า หลังจากที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนของ 9 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้การทำงานของภาคประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองที่ช่วยตรวจสอบสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลเป็นอย่างดี


ทางกระทรวงสาธารณสุขและสปสช.ก็ผลักดันให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น จัดหารถรับส่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจ DNA และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยตรวจ DNA จนนำมาสู่การพิสูจน์สิทธิเช่นในวันนี้ ซึ่งหลังจากนี้ทางเครือข่ายภาคประชาชนก็จะได้ช่วยประสานงานให้ได้รับสิทธิบัตรทอง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลต่อไป


ด้าน พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า บทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ตาม พ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 2559 ซึ่งการตรวจ DNA จะมีประเด็นในเรื่องของบุคคลยากไร้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับสิทธิทั่วไปตามในฐานะประชาชนคนไทย ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดหางบประมาณมาดำเนินการตรวจ DNA ให้โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีการดำเนินการปีละประมาณ 1,600 ราย


ซึ่งนอกจากการตรวจที่ส่วนกลางแล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังจัดทีมออกตรวจ DNA ในภูมิภาคต่างๆ ด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมารวบรวมวิเคราะห์ ว่ามีจำนวนมากพอสมควรแล้วจัดแผนในการเดินทางไปตรวจพื้นที่ ดังเช่นการเดินทางมาให้บริการตรวจ DNA ในพื้นที่ อ.ท่าม่วงในครั้งนี้


นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางกระทรวงมหาดไทย สปสช.กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ที่ช่วยกันทำให้การทำงานของคล่องตัวและสามารถทำให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง โดยในส่วนของอำเภอท่าม่วงเองก็มีเป้าหมายทำให้ประชาชนได้มีความเสมอภาคและพยายามทำงานอย่างเต็มที่ ลดขั้นตอนการทำงานต่างๆ พร้อมกับการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส


"อีกด้านยังมีนายหน้าเรียกค่านำพาค่าจัดการ ค่าออกเอกสารการรับรองต่างๆ ทางอำเภอขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกเก็บเกินความเป็นจริง หากเป็นผู้ยากไร้เราจะประสานขอยกเว้นค่าตรวจ DNA ให้อยู่แล้ว ทั้งยังประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ พม.จังหวัดกาญจนบุรี ให้ช่วยดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์อื่นๆ ดังนั้นอยากสื่อสารให้ชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องสถานะทางทะเบียนมาขอคำแนะนำในการยื่นพิสูจน์สิทธิและทำเอกสารยื่นเรื่องได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งได้ด้วยตนเอง" นายฑรัท กล่าว


ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองกว่า 47.5 ล้านคนได้ครอบคลุม 99.88% แล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ยังมีปัญหาสถานะทางทะเบียน ทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพขั้นพื้นฐาน สปสช.จึงมีนโยบายสนับสนุนให้เครือข่ายประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนค้นหาคนกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบปัญหาว่าไม่มีบัตรประชาชนมาแสดงตน จึงไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการลงนาม MOU การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนของ 9 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับบริการจากรัฐ และช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมให้แคบลงมากยิ่งขึ้น


"สำคัญที่สุด คือการนำคนไทยที่ไร้สิทธิในพื้นที่มาให้ได้รับการตรวจอัตลักษณ์ DNA นับว่าเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของ "ความเหลื่อมล้ำ"ให้แคบลง เพราะได้เกิดการบูรณาการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ต่างหน่วยงาน ต่างทำหน้าที่สอดประสานงานตามภารกิจที่ได้ตกลงใน MOU ที่ท่านอนุทินได้ร่วมลงนาม จึงเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคนไทย ที่เคยตกหล่นจากสังคม" ทพ.อรรถพร กล่าว


ด้านนางสุชาดา นันตา อายุ 35 ปี ต.ปรังเผอ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี อาชีพรับจ้างทั่วไป กล่าวว่า วันนี้ได้พาลูกสาวอายุ 11 ปี ซึ่งยังไม่มีบัตรประชาชน เพื่อมารับการตรวจอัตลักษณ์ด้วยการพิสูจน์ DNA โดยทราบข่าวจากเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ วันนี้ออกจากบ้าน 7 โมงเช้าถึง10 โมงเช้า และเริ่มตรวจโดยให้จับคู่กับลูก ตอนไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่กล้าออกไปไหนกลัวโดนตำรวจจับ พอรู้ว่ามีตรวจอีกก็เลยให้ลูกมาจะได้มีบัตรประชาชนไม่เป็นคนเถื่อน เวลาไม่สบายจะได้ใช้สิทธิบัตรทองไปรักษาที่โรงพยาบาลได้


ด.ญ.ปัทมา จันทร์นวม อายุ 11 ปีลูกสาวนางสุชาดา กล่าวว่า ดีใจมากที่แม่พาตรวจ DNA พอมาถึงให้ประทับลายนิ้วมือ เจาะเลือดปลายนิ้ว สัมภาษณ์และไปถ่ายรูป ขอขอบคุณเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ และ สปสช.ที่เข้ามาช่วยเหลือ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ