ชู 7 ยุทธศาสตร์สกัดความรุนแรงต่อเด็ก

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ ชู 7 ยุทธศาสตร์สกัดความรุนแรงต่อเด็ก เน้นป้องกัน-ดูแล-ร่วมมือ ชี้ นร.ถูกตีหน้าเสาธงฝังรอยแค้นหนีพ้น ร.ร.

นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยมี ดร.สายสุรี จุติกุล เป็นประธานในการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแผนแม่บทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งหวังที่จะลดหรือให้ปัญหาหายไปในที่สุด

ด้าน ดร.สายสุรีกล่าวว่า จากการที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ศึกษาปัญหาเด็กและเยาวชนช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบการกระทำความรุนแรงทางวาจามากที่สุด รองลงมาคือทางกายและทางเพศตามลำดับ และมีสถิติที่ดุเดือดมากขึ้น ทั้งพบว่าเมื่อเด็กเกิดบาดแผลทั้งทางกายและจิตใจ เด็กจะจำและไปกระทำต่อผู้อื่นกลายเป็นลูกโซ่ อย่างกรณีที่เราศึกษาเด็กที่ถูกครูตีหน้าเสาธง พบว่าร้อยทั้งร้อยเด็กจะไม่สนใจเรียนต่อ เพราะโกรธแค้นครูและหายออกไปจากระบบการศึกษา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับแก้ให้สมบูรณ์ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ต.ค.นี้เพื่อเห็นชอบและนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยกุญแจสำคัญของร่างคือการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ต้องมีระบบคุ้มครอง ดูแล เยียวยาและต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะทำงานยกร่างฯ กล่าวว่า ในร่างกำหนด 7 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1.การป้องกันการกระทำความรุนแรง 2.การคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำความรุนแรงเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 3.ด้านกฎหมาย 4.กลไกระดับชาติ ระดับพื้นที่และการบริหารจัดการ 5.การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6.การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย และ 7.ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การวิจัยพบว่า 75% ของครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กเพียงเพราะมีความคาดหวังในตัวเด็ก ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กด้วยความรุนแรงเป็นการบั่นทอนความสามารถและสติปัญญาให้ลดลง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code