ชูสร้างนำซ่อมดูแลสุขภาพช่องปากเริ่มจากตัวเอง พัฒนา อสม. สื่อสารเข้าถึงประชาชน ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    อสม. ดูแลฟัน สสส. ชูสร้างนำซ่อมดูแลสุขภาพช่องปากเริ่มจากตัวเอง เตรียมขยายเครือข่ายองค์ความรู้ดูแลฟันผ่านเครือข่าย ‘3 หมอ’ พัฒนา อสม. สื่อสาร-สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเข้าถึงประชาชน ดูแลสุขภาพช่องปากพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของคนไทย”  ที่ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก โจทย์ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้การบริการปฐมภูมิด้านการดูแลช่องปากไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ เครือข่าย 3 หมอ คือ อสม. หมอคนที่ 1 เป็นกำลังสำคัญ ที่เชื่อมต่อกับหมอคนที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ หมอคนที่ 3 หมอเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หากพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกลไกนี้ จะทำให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ และบริการทันตกรรมได้ดีมากยิ่งขึ้น

                    “สสส. และกระทรวงสาธารณสุข ได้สานพลังพัฒนาศักยภาพ อสม. และองค์กร อสม.ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปี 2565 นี้ ซึ่ง อสม.เป็นกลไกที่สำคัญมากว่า 40 ปี ปัจจุบันมี อสม.จำนวนกว่า 1,050,000 คน กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน -ชุมชน จนสามารถยกระดับเป็นหมอประจำหมู่บ้านละ 1 คน ดูแลสุขภาพประชาชนแบบใกล้บ้าน สสส. สนับสนุนกลไก 3 หมออย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านทันตกรรมให้กับ อสม. ในการสื่อสารให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพช่องปากพื้นฐาน อาทิ การแปรงฟันอย่างถูกวิธี การสังเกตสุขภาพช่องปาก จะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดูแลช่องปากได้อย่างถูกต้อง ที่เริ่มจากตนเอง กระจายไปสู่คนรอบข้าง และชุมชน ตลอดจนส่งต่อการรักษา หากเจ็บป่วยจากสุขภาพช่องปาก เข้าถึงระบบบริการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code