ชูรพ.พัทลุงต้นแบบเครื่องมือแพทย์

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวเดอะไทยเพรส


ชูรพ.พัทลุงต้นแบบเครื่องมือแพทย์ thaihealth


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชู รพ.พัทลุงเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น อันดับ 1 ระดับประเทศ


ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นำคณะเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลพัทลุง ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 7) และกล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ รพ.พัทลุง สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อที่ไม่ซ้ำซ้อน มีการดูแล และการบำรุงดูแลรักษาอย่างมีศักยภาพ พร้อมใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเชื่อมั่นจนส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและภาพลักษณ์ขององค์กร


นอกนั้นโรงพยาบาลพัทลุงยังได้จัดวางแผนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ครบวงจร มีการจัดการวางแผน พัฒนาอย่างเป็นระบบ จนทำให้ศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ รพ.พัทลุงได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบติด 1 ใน 20 แห่ง และยังผ่านการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาล 1 ใน 3 ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบระดับศูนย์พัฒนาดีเด่น และเป็นต้นแบบระดับประเทศอันดับ 1 ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ด้วย


นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวว่า ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.พัทลุง ยังมีจุดเด่นของการกำหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีทีมงานสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง จนส่งผลให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยตรง จึงทำให้มีความพร้อมในการให้บริการกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และได้ยกระดับเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำจังหวัดพัทลุง ที่ดูแลระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในภาพรวมของจังหวัด เป็นศูนย์ซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบ เป็นที่ศึกษาดูงานและฝึกงานของนักศึกษาด้านอุปกรณ์การแพทย์


โดยสามารถให้การอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์แก่เครือข่ายในพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้ภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของจังหวัดลดลงแต่ยังคงซึ่งคุณภาพมาตรฐาน จนทำให้มีเครื่องมือเพียงพอ พร้อมใช้งานปลอดภัยเชื่อถือได้ โดยผ่านตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code