ชูมิติใหม่การศึกษาแบบ”อันดามันสไตล์”

ชูมิติใหม่การศึกษาแบบฉบับอันดามันสไตล์ สสค.ดึงภาคประชาสังคมตอบโจทย์เรียนรู้ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทิศทางการจัดการศึกษาในแบบฉบับอันดามันสไตล์” เพื่อกำหนดรูปแบบการศึกษา และการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น 6 จังหวัดกลุ่มอันดามัน เปิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ โดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการศึกษาปัจจุบันทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากแก้วของสังคมหรือท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์ของคนในท้องถิ่นและคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การศึกษาจะพัฒนาคนได้ ดังนั้นการเกิดสภาการศึกษาของแต่ละจังหวัดในกลุ่มอันดามัน จะเป็นการสร้างพลัง สร้างแนวร่วม สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนา และยกระดับการศึกษาของท้องถิ่น โดยจังหวัดกระบี่ได้เน้นในการพัฒนา 3 เสาหลัก คือ การพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การพัฒนาด้านวิชาการและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา และการพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีศักยภาพสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน แข่งขันกับประเทศอาเซียนและในเวทีโลกได้

นายบัณฑูร ทองตัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ทำประชาพิจารณ์ทิศทางของการศึกษาที่คนภูเก็ตต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีสำนึกรักท้องถิ่น การเรียนรู้เรื่องภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ความทัดเทียมเพียงพอของสถานศึกษา การมีหลักสูตรท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน สิ่งที่เรากำลังปลูกฝังอยู่ในขณะนี้ คือ เมื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่อาเซียน เราต้องรู้รากเหง้าของตัวเอง ใช้ศักยภาพของท้องถิ่นมาผลักดัน จะทำให้เด็กและเยาวชนฝั่งอันดามันมีคุณภาพ การศึกษาของท้องถิ่นเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code