ชูปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัว

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ชูปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัว thaihealth


แฟ้มภาพ


มาตรการการแยกตัวของผู้เฝ้าสังเกตอาการโควิด-19 ใน 14 วัน ยังเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการกักตัว “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก ตัดวงจรโควิด-19” (Isolation Facility) ที่ จ.ปทุมธานี จึงถูกตั้งขึ้นจากการระดมความคิดของคนหลายสาขาอาชีพ


โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จับมือเครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ชูยุทธศาสตร์ต้นน้ำ คือ ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก ตัดวงจรโควิด-19 เพื่อแยกประชาชนที่เป็นกลุ่มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง โควิด-19 แต่ไม่มีสถานที่กักตัวที่ดีพอ ให้มีที่พักแยกจากครอบครัวและชุมชน ลดความเสี่ยงของชุมชนที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน TIJ กล่าวว่า ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ที่พักฯ เริ่มที่ปทุมธานีครั้งนี้ เพราะเรามองว่า ทุกคนควรเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับปัจเจกจนถึงระดับชุมชนสังคม ซึ่งศูนย์ฯ นี้ไม่ได้นำผู้ติดเชื้อมาพักอาศัย จึงไม่ใช่สถานพยาบาล แต่เป็นที่พักอาศัยระหว่างกักแยก


ถือเป็นกระบวนการต้นน้ำที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัส ที่อาจเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือชุมชน ดังนั้นต้นน้ำก็ยังรวมถึงชุมชนสังคมด้วย ส่วนกลางน้ำ คือ โรงพยาบาล (Hospital) และปลายน้ำ คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลพิเศษโรงพยาบาลสนาม (Cohort Hospital)


ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ ต้องผ่านการคัดกรองจาก จ.ปทุมธานี สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมีเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารครบ 3 มื้อ มีอินเตอร์เนตใช้ฟรี หากไม่พบอาการติดเชื้อหลัง 14 วัน จะถูกส่งตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัย แต่หากผู้ใดพบอาการที่มีแนวโน้มว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ก็จะถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาทันที


ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน TIJ กล่าวว่า ถ้าเราจัดการต้นน้ำได้เร็ว ก็ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในชุมชน การระบุตัวได้เร็ว (Early Identification) การกักแยกตัวเร็วตั้งแต่ระยะสังเกตอาการ (EarlyIsolation) การส่งต่อรักษาได้เร็ว (Early Treatment) โอกาสหายเร็ว ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code