ชุมชนเขาแก้ว จ.กระบี่ ใช้กลไกสภาผู้นำชุมชนรับมือโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์เเนวหน้า


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์เเนวหน้า


 ชุมชนเขาแก้ว จ.กระบี่ ใช้กลไกสภาผู้นำชุมชนรับมือโควิด-19 thaihealth


จากสถานการณ์ภัยโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ชุมชนบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ต.เหนือคลองอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับมือของภัยโควิด-19 โดยการใช้กลไกสภาผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากคุ้มบ้านต่างๆ ในหมู่บ้าน เข้ามาทำงานเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เช่น การเย็บหน้ากาก การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำสบู่อาบน้ำป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น


ชุมชนเขาแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เพื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชนได้รวมตัวกันในนาม สภาผู้นำชุมชน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนของตนเองในหลายๆ เรื่อง เช่น การพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขการขาดแคลนปัญหารายได้ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาชุมชนเขาแก้วประสบปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ ทำให้กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การรวมตัวกันในนามสภาผู้นำชุมชนดังกล่าว ทำให้กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็ง คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้น กลุ่มสตรีเข้มแข็งมากขึ้น สินค้าที่ชุมชนผลิตได้รับการยอมรับมากขึ้น และได้รับการยอมรับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะในระดับจังหวัด


เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยโควิด-19 สภาผู้นำชุมชนได้คาดการณ์ว่าชุมชนจะมีหน้ากากใช้อย่างไม่เพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ จะมีการประสานความร่วมมือจากคนในชุมชนที่สามารถเย็บหน้ากากได้อย่างไร ทำให้พบว่า ในหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพเย็บปักและตัดเย็บเสื้อผ้า และเป็นสมาชิกของสภาผู้นำชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนในหลายมิติ


สุนิษา สาระภี   สมาชิกสภาผู้นำชุมชนบ้านเขาแก้ว เล่าว่า “ชุมชนจึงเริ่มพึ่งพาตนเองโดยการเย็บหน้ากากใช้กันเองก่อนในแต่ละครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บผ้า คนไหนที่มีความชำนาญเรื่องเย็บผ้าก็สอนคนที่ทำไม่เป็น หากเริ่มมีความชำนาญ เย็บเร็ว ก็ให้รับจ้างเย็บหน้ากากไปเลย ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ ส่วนผ้าที่นำมาเย็บเป็นหน้ากากก็ได้รับมาจาก อบต.ส่วน เย็บเสร็จแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน ส่วนที่เหลือก็ให้อบต.ไปใช้และแจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไป ถึงแม้ผ้าที่เราเย็บจะไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์แต่ก็ดีกว่าที่ต้องรอหาซื้อจากที่อื่นๆ โดยไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะที่เราทำก็เพื่อป้องกันตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ก็ยังขาดหน้ากากที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์อยู่ บางทีมีคนที่เพิ่งกลับมาจากที่อื่นที่ต้องได้รับการกักตัวต้องใช้หน้ากากที่หยุดแพร่เชื้อตรงนี้เรายังขาด”


กระบวนการทำงานต่อจากการเย็บหน้ากาก เพื่อใช้แก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.บ.ฉุกเฉินขึ้นมา ชุมชนก็มีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการแต่งตั้งประธาน ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้นำชุมชน เข้าไปร่วมเป็นคณะติดตามเชิงรุกโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่ม อสม.ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้นำชุมชน ก็ไปจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน เช่น ไปเคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุย สำรวจข้อมูลในชุมชน ปรากฏว่าผลสำรวจในชุมชนเขาแก้วไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 และได้รับผลกระทบไม่มากนัก ผู้ติดตามก็นำข่าวสารไปแจ้งให้ทั้งภาครัฐ และคนในชุมชนรับทราบ เป็นการทำงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน


ชบา ไกรบุตร   ประธานกลุ่มเย็บปักและตัดเย็บเสื้อผ้า กล่าวว่า “ปกติก็มีกลุ่มเย็บผ้าอยู่แล้ว ตอนนี้มีโรคระบาดก็เลยมาเย็บหน้ากากผ้าแทน เพราะตอนนี้ตลาดที่ขายสินค้าเป็นประจำปิดหมด แต่ยังมีรายได้ในการเย็บหน้ากากขายส่งอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเย็บใช้เอง ให้คนในหมู่บ้านบ้าง ใกล้เคียงบ้าง ใครมาขอช่วยให้ทำเราก็ทำ เอาผ้ามาให้ก็จะตัดให้ แต่ภูมิใจนะ เพราะได้ช่วยคนถึงจะได้กำไรนิดๆ หน่อยๆ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตอนนี้อยากขายออนไลน์ เพราะได้อบรมการทำสื่อ และการขายของออนไลน์มาบ้างแล้วอยากกระจายรายได้ให้มากกว่าเดิม”


 ชุมชนเขาแก้ว จ.กระบี่ ใช้กลไกสภาผู้นำชุมชนรับมือโควิด-19 thaihealth


กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด-19 เกิดจากกลไกการทำงานของสภาผู้นำชุมชน ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน นอกจากการตัดเย็บหน้ากากของกลุ่มเย็บปักและตัดเย็บเสื้อผ้าแล้ว ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ยังคงทำควบคู่กันไป เช่น การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำสบู่อาบน้ำป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ เพื่อตั้งรับปรับตัว ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

Shares:
QR Code :
QR Code