ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน

          /data/content/24859/cms/e_denprxy25689.jpg


         ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานำความรู้และทักษะด้านการออกแบบบริการสู่การปฏิบัติจริง สู่แผนพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่อย่างยั่งยืน


          "โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2-3 คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาการออกแบบ การพัฒนาเมืองและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใน 14 ชุมชน 14 จังหวัด คือ ชลบุรี ขอนแก่น มหาสารคาม เพชรบุรี พิษณุโลก อุบลราชธานี สงขลา กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครศรีธรรมราช ภูเก็ต นครราชสีมาและนครปฐม เป็น 14 ทีมต้นแบบและเป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไปสู่การพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์จริงที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าว


           ด้าน เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. ร่วมกล่าวว่า การจะสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งพัฒนาสร้างเสริมปลูกฝังผ่านกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพดี รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะการเรียนรู้ทั้งเรื่องวิชาการและทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของตนเอง รู้เท่าทันสังคม พึ่งตนเอง สามารถปรับตัวได้ในภาวะ ยากลำบาก


          ส่วน เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวถึงหลักสูตรการอบรมที่เยาวชนจะได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวคิดการออกแบบบริการ โดยเน้นที่การลงพื้นที่ปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการบรรยายเนื้อหาและสรุปให้ทดลองใช้เครื่องมือและวิธีการออกแบบบริการจริงจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสอนให้ใช้หลักการองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเมือง เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาเข้าใจสภาพเมืองนั้นๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทำขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นนักออกแบบรุ่นใหม่นำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยพัฒนาชุมชนต่อไป


          ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่น 3 ทีมสุดท้ายจะได้รับทุนสนับสนุนให้ลงมือจัดทำจริงในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชน


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code