ชุมชนทุ่งสีเสียด ตั้งสภาฟื้นฟูแหล่งน้ำ

         ที่บ้านทุ่งสีเสียด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแรงร่วมใจ ตั้งสภาผู้นำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แก้ขาดแคลนน้ำกิน ดื่มใช้ วางมาตรการแก้ไขระยาวเพื่อความให้เกิดความยั่นยืน


/data/content/25142/cms/e_bcdehiow1789.jpg


          นางพรทิพย์ คงดี ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสีเสียด ได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในรูปแบบสภาผู้นำ ให้มีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ มาร่วมคิดและวางแผนการแก้ไขปัญหา และประสานหน่วยงานภาคีภายนอกมาร่วมกันหาทางแก้ไข โดยขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


          "สาเหตุที่คิดจะทำโครงการนี้ เพราะสภาพน้ำกิน น้ำใช้ มันไม่ไหวแล้ว ส่งกลิ่นเหม็น จะอาบน้ำคันไปทั้งตัว ที่สำคัญน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตารวนนี้เป็นแหล่งน้ำดิบใช้สำหรับประปาหมู่บ้านด้วย หากปล่อยไว้ชาวบ้านก็จะไม่มีน้ำกินด้วย คนในชุมชนก็จะได้รับความเดือดร้อน" ผู้ใหญ่พรทิพย์ เล่า


          หลังจากหารือและวางแผนร่วมกันในสภาผู้นำชุมชน จึงเริ่มดำเนินกิจกรรมลอกวัชพืช โดยมีภาคีหลายส่วนที่เข้ามาให้การสนับสนุน เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายกอบต.ทรายทอง, เทศบาลตำบลบางสะพาน การลอกวัชพืชในครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ดำเนินกิจกรรมร่วมกันลอกวัชพืชขึ้นจากแหล่งน้ำถึง 4 ครั้ง ด้วยกันในช่วงที่ผ่านมา ได้ปริมาณผักตบจำนวนมาก จึงนำไปทำปุ๋ยหมักโดยตั้งเป็นกองทุนผลิตปุ๋ยหมักสำหรับชุมชน


          ขณะเดียวกันก็ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการดูแลรักาอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้คงสภาพ สะอาดปราศจากวัชพืชอย่างต่อเนื่อง "ทางสภาผู้นำจะมีการลอกวัชพืชผักตบในครั้งต่อไป และจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อนำมาเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว


          ผลพลอยได้จากการริเริ่ม ของบ้านทุ่งสีเสียดช่วยขจัดปัญหาแหล่งน้ำของคนในชุมชน นอกจากจะได้แหล่งน้ำกลับคืนมา ยังได้ปุ๋ยชีวภาพชั้นดี ไว้ใช้ในราคาถูกด้วย


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ