ชื่นชมโรงเรียนต้นแบบ สวดมนต์รักษาศีล 5

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ชื่นชมโรงเรียนต้นแบบ สวดมนต์รักษาศีล 5 thaihealth


แฟ้มภาพ


โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการเสริมสร้างความสามัคคี โดยอาศัยหลักธรรมศาสนา เข้ามาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมประกวด โดยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศ โครงการสวดมนต์หน้าบ้าน สืบสานพุทธธรรม


นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศโครงการ "สวดมนต์หน้าบ้าน สืบสานพุทธธรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5" จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย


โดยจังหวัดเลย ร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ปลูกฝังศรัทธาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนเข้าใจหลักพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวทางศีลธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code