ชำระเงินค่าตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว

ที่มา : กรมการแพทย์


ชำระเงินค่าตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด รับชำระเงินค่าตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว อำนวยความสะดวกนายจ้าง-คนต่างด้าว สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมที่เซเว่น อีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง


(30 กันยายน 2562) ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือการรับชำระเงินค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ระหว่าง กรมการแพทย์ กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ว่า กรมการแพทย์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ได้เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU) ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานต่อไปได้ สามารถดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ขออยู่ต่อ) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี  ส่วนการอนุญาตทำงานจะอนุญาตไม่เกิน 2 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการลดภาวะการขาดแคลนแรงงาน ส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานในภาคการผลิต อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่ประเทศ ในส่วนของแรงงานต่างด้าวจะได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ดังกล่าว ในด้านการรับชำระเงินค่าตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ผ่านบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถทำนอกเวลาราชการได้ด้วย


สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการ เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศได้รับแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่รับรองแล้ว ให้ไปยื่นขอตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่รับตรวจแรงงานต่างด้าวประกอบด้วย โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน และยื่นขอตรวจลงตราที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น จึงไปยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว (กรณีที่นายจ้างไปดำเนินการเอง)ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้ทุกแห่งทั่วประเทศ   


นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้พัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงมาให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในการเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพียงใช้เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ด มาชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยมีอัตราค่าบริการ 10 บาท สำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียม 1 รายการ จากนั้นรับสลิป และ ใบเสร็จรูปแบบ A4  เป็นหลักฐานยืนยัน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย และลดต้นทุนของผู้ใช้บริการ  สำหรับการเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 และในอนาคตจะมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยจำนวนจุดให้บริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 12,500 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  ทั้งนี้สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 2,001,379 คน แบ่งเป็น 1.กลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ 2.กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม 3.กลุ่มจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติเมื่อปี 2561

Shares:
QR Code :
QR Code