ชายหาดบางเเสนปลอดเหล้า – บุหรี่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

ภาพประกอบจาก สสส.

 

ชายหาดบางเเสนปลอดเหล้า – บุหรี่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ thaihealth

 

สสส. – นิด้า – เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รวมพลังคนรุ่นใหม่กว่า 1,000 คน ดูแล ‘ชายหาดบางแสน’ ปลอดเหล้า – บุหรี่ สู่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขภาวะที่ดี

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2565 นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ สสส. ทำร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าสู่ปีที่ 2 มีผู้ประกอบการ ผู้ค้า และนักท่องเที่ยวร่วมมือจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการริมชายหาดที่ติดป้ายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่ในจุดสาธารณะ ที่มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำพักผ่อน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ส่งต่อความรู้ สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันขยายผลไปถึงเครือข่ายเยาวชน นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพากว่า 1,000 คน ให้มาร่วมดูแลชายหาดบางแสน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น และสนับสนุนนโยบายพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับให้ชายหาดบางแสนสามารถ ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 ได้จริง และส่งต่อให้ทุกคนช่วยกันดูแลจากรุ่นสู่รุ่น

 

ชายหาดบางเเสนปลอดเหล้า – บุหรี่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ thaihealth

 

 “หลังคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 พบนักท่องเที่ยวมาที่ชายหาดบางแสนวันธรรมดาและวันหยุดจำนวนมาก คาดว่าเกิดจากความรู้สึกปลอดภัย อากาศสะอาด เพราะมีมาตรการควบคุมให้เป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์และยาสูบ ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ครอบครัวที่พาเด็กๆ มาเที่ยวก็รู้สึกปลอดภัย เพราะลดโอกาสพบผู้ที่เมาแล้วก่อความรำคาญ รวมถึงไม่มีควันบุหรี่รบกวน ข้อมูลปี 2564 พบผู้เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง 8,278 คน/ปี และยังพบพบเยาวชนอายุ 15 -24 ปี มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 1.9 ล้านคน ขณะที่พบการดื่มแล้วขับกว่า 30%ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน 25% ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว การลงพื้นที่ครั้งนี้ สสส. เน้นไปที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพราะเชื่อว่าเป็นกำลังสำคัญในการทำให้เกิดชายหาดปลอดเหล่าบุหรี่ สู่พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืนได้” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

 

ชายหาดบางเเสนปลอดเหล้า – บุหรี่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ thaihealth

 

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะจัดการท่องเที่ยว นิด้า กล่าวว่า ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายไม่สูง ที่ผ่านมาพบนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวพบแต่ละปีชายหาดบางแสนมีนักท่องเที่ยว 1,800,000 คน โดยปี 2558 มีรายได้เฉลี่ย 5,846 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 มีรายได้เพิ่มเป็น 10,230 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะมีรายได้มากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ จึงต้องร่วมมือและสร้างความเข้าใจจากทุกฝ่าย เพื่อให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามเป้าหมายที่ต้องการผลักดันให้เป็นชายหาดต้นแบบปลอดอบายมุข

 

ชายหาดบางเเสนปลอดเหล้า – บุหรี่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ thaihealth

 

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมาพบ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้ประกอบการร้านค้า ให้ความร่วมมือจดทะเบียนกับเทศบาลฯ เพราะเห็นความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่มากขึ้น ซึ่งหลังจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จึงเร่งเดินหน้าให้เกิดชายหาดปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ ส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทดูแลรักษาชายหาดบางแสน เป็นสถานที่ปลอดภัยให้ได้แท้จริง

 

“เป็นเรื่องดีที่เราได้ทำงานร่วมกับนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพากว่า 1,000 คน จะมาร่วมดูแลชายหาดบางแสน เพราะบุคคลกลุ่มนี้บางคนอาจไม่ใช่คนในพื้นที่ทั้งหมด แต่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาเรียนใน จ.ชลบุรี อาจทำให้แนวคิดนี้กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาได้ในอนาคต เพื่อช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ ที่ผ่านมาพบว่าหลังการรณรงค์ ขอความร่วมมืออย่างจริงจัง พบการฝ่าฝืนสูบนอกพื้นที่อนุญาต ประมาณร้อยละ 10-15 พบว่าการแอบดื่มแอลกอฮอล์ช่วงกลางคืนหลังเก็บเตียง และที่นั่งประมาณร้อยละ 20 โดยแอบใช้ภาชนะอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงแทน จึงอยากเสนอให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์ ห้ามดื่มและห้ามสูบในชายหาดทั่วประเทศ” นายณรงค์ชัย กล่าว

 

Shares:
QR Code :
QR Code