ชัยภูมิเน้นบูรณาการ “ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการการทำงานด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนระดับอำเภอ 

นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์  ปลัดจังหวัดชัยภูมิ  ประธานเปิดการประชุมเปิดเผยว่า  จากการสำรวจของคณะทำงานภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยงของคนไทย  กระทรวงสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2554 เรื่องการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของคนไทย พบว่าครึ่งหนึ่ง (50.7%) เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 5 โรค คือโรคมะเร็ง  โรคเส้นเลือดสมอง  โรคเส้นเลือดหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งทั้ง 5 โรคนี้ มีบุหรี่เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรค และขัดขวางประสิทธิภาพการรักษา ตลอดจนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  อีกทั้ง ยังทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล และเสียรายได้จากการขาดงานซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับเศรษฐกิจของครัวเรือน

นายพิสุทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสุขภาพที่ดีของคนชัยภูมิ ผมจึงเล็งเห็นว่างานพัฒนาและขยายเครือข่ายในระดับชุมชนจะช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชนจากพิษภัยของควันยาสูบและป้องกันเด็กจากการเริ่มเสพยาสูบเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย และต้องมีความต่อเนื่อง โดยสอดแทรกในงานประจำของท่าน ทั้งบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ครู อาจารย์ นักเรียน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำในชุมชน ต่างมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันทำงานนี้ ร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่และยาสูบทุกประเภท 

ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอกล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องจาก 4 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ สิงห์บุรี และจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีการดำเนินงานผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จึงจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและวางแผนร่วมกันในการขับเคลื่อนในชุมชน โดยจะจัดในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

“การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน ประกอบด้วยบุคคลากรจากองค์กรภาคี อาทิเช่น นายอำเภอ จาก 9 อำเภอคือ อ.เมือง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ คอนสาร อ คอนสวรรค์ อ เทพสถิต อ บ้านเข้วา อ บ้านแท่น อ บำเหน็จณรงค์ และ อ ภูเขียว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30 จ.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 

Shares:
QR Code :
QR Code