ชัยนาทตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่

ที่มา : สวท.ชัยนาท


ชัยนาทตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่  thaihealth


ภาพประกอบจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


นายแพทย์สาธารณสุขชัยนาทตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ และรณรงค์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณษ์ “ทางเลือกสุขภาพ


นายแพทย์ ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยในการ นำเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ เพื่อตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย นิยมซื้ออาหารสาเร็จรูปมารับประทาน ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของ น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ปริมาณมาก ไม่ออกกาลังกาย เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดอุดตัน และมีแนวโน้มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแนะนำผู้บริโภคให้เลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมต่อสุขภาพ ที่มีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณค่าทางโภชนาการที่สามารถลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ รวมถึงลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม ที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน ให้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งหากในกระเช้ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษจาคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ดังนั้นการใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในกระเช้าของขวัญปีใหม่ รวมกับสินค้าอื่น จึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย

Shares:
QR Code :
QR Code