ชวนสถานประกอบการร่วมโครงการเกษียณสู้ต่อ สร้างสังคมสูงวัยสุขภาวะดี

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชวนสถานประกอบการร่วมโครงการเกษียณสู้ต่อ สร้างสังคมสูงวัยสุขภาวะดี  thaihealth

สสส. – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ชวน สถานประกอบการ ร่วมโครงการ “เกษียณสู้ต่อ” เป็นพี่เลี้ยง “มนุษย์เงินเดือน” วางแผนชีวิต – การเงิน – สุขภาพ – อาชีพเสริม สร้างสังคมสูงวัยสุขภาวะดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือเสริมสร้างความพร้อมพนักงานสู่การเกษียณแบบองค์รวม “เกษียณสู้ต่อ” ตั้งเป้าส่งเสริมการเตรียมความพร้อมคนวัยทำงานรับมือเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต สร้างเสริมมิติเศรษฐกิจ สุขภาพ คุณภาพชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดี

ชวนสถานประกอบการร่วมโครงการเกษียณสู้ต่อ สร้างสังคมสูงวัยสุขภาวะดี  thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงอายุในสังคมไทย คือ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย และพนักงานในหน่วยงานและบริษัทต่างๆ วางแผน เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวติช่วงหลังเกษียณอายุอย่างเหมาะสม หลังมีผลสำรวจพบว่าปี 2563 พบเด็กเกิดใหม่น้อยลง มีจำนวนไม่ถึง 6 แสนคน ซึ่งถือว่าต่ำกว่าหลายปีที่ผ่านมา และอาจมีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากครอบครัวรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนครอบครัวและการเงินมากขึ้น สวนทางกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่พบว่ามีจำนวนมากขึ้น โดยปี 2564 พบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 13.35 ล้านคน แบ่งเป็นชาย 5.97 ล้านคน และหญิง 7.38 ล้านคน และมีแนวโน้มผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวลำพังในครอบครัว กับผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังกับคู่สมรสไม่มีลูกหลานเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเผชิญปัญหาทางสุขภาวะ หากวางแผนชีวิตในวัยเกษียณทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ การเงิน ไม่ดีเพียงพอในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ชวนสถานประกอบการร่วมโครงการเกษียณสู้ต่อ สร้างสังคมสูงวัยสุขภาวะดี  thaihealth

สสส. สนับสนุนโครงการเกษียณสู้ต่อ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่คนวัยทำงาน ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต ให้ตระหนักถึงความมั่นคงในวัยผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ด้วยการสนับสนุนการยกระดับความรู้ ความสามารถของคนวัยทำงานในด้านเศรษฐกิจ เช่น เพิ่มทักษะการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสมทั้งวัยก่อนและหลังเกษียณ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในช่วงวัยสูงอายุตามความสนใจ และความสามารถ เช่น การทำอาหาร ขนม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานวัยเกษียณ ซึ่งพนักงานสูงอายุที่ยังมีความสามารถในการทำงานถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานสูง  ส่วนการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี เช่น กินอาหารให้ถูกหลักอนามัย มีกิจกรรมทางกาย ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ เป็นต้น โดยเชื่อว่าสถานประกอบการจะเป็นจุดจัดการที่เหมาะสม สำหรับคนวัยทำงาน หรือมนุษย์เงินเดือน ให้ทุกคนให้มีแรงกาย แรงใจ มีทักษะ มีเป้าหมายพร้อมสู้ต่อเมื่อถึงช่วงวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึง” นางภรณี กล่าว

ชวนสถานประกอบการร่วมโครงการเกษียณสู้ต่อ สร้างสังคมสูงวัยสุขภาวะดี  thaihealth

นายอภิชาติ การรุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า โครงการเกษียณสู้ต่อ ขับเคลื่อนร่วมกับ สสส. มีโจทย์ใหญ่คือทำให้ประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมีความพร้อมเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และทักษะการสร้างรายได้หลังเกษียณอายุ แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันคนวัยทำงาน หรือมนุษย์เงินเดือนบางส่วน ยังไม่ตื่นตัวหรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ อีกทั้งยังขาดกลไกสนับสนุนให้เกิดแรงกระตุ้นสร้างความมั่นคงในชีวิต ทำให้มูลนิธิฯ วางแผนพัฒนาให้สถานประกอบการทำหน้าที่เสมือนโค้ชที่เสริมสร้างความพร้อมสู่การเกษียณ ป้องกันปัญหาคุณภาพชีวิต เช่น รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มีภาระหนี้สินเกินกำลัง ไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโดยโครงการฯ จะวางระบบช่วยเหลือแนะนำพนักงานด้วยการตั้งทีมพี่เลี้ยงการเงิน พี่เลี้ยงสุขภาพ และพี่เลี้ยงพัฒนาแผนอาชีพขึ้นมาในฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เพื่อทำให้เกิด “ก้าวแรก” ที่มุ่งมั่นสู่เส้นทาง “มาราธอน” ที่พร้อม “สู้ต่อ” ได้จริงในชีวิตหลังเกษียณ สำหรับสถานประกอบการที่สนใจโครงการเกษียณสู้ต่อ สามารถติดต่อมาได้ที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โทรศัพท์ 02-279-9385

Shares:
QR Code :
QR Code