ชวนนักเรียน “กินผัก” เพื่อสุขภาพที่ “โรงเรียนบ้านป่าตง”

ที่มา: เว็บไซต์ไอแอมพีอาร์


    ชวนนักเรียน “กินผัก” เพื่อสุขภาพที่ “โรงเรียนบ้านป่าตง”  thaihealth 


                 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ร่วมกับ โรงเรียนบ้านป่าตง   ตำบลต้นยวน   อำเภอพนม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำ โครงการ "การส่งเสริมการบริโภคผัก   ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านป่าตง"   ชวนเด็กนักเรียนกินผักและผลไม้   สร้างเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่


                ครูไพฑูรย์ จันทร์ชุม กล่าวว่า  โรงเรียนบ้านป่าตง มีนักเรียน 135 คน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 แต่จากการสังเกตพบว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบรับประทานอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบ มักจะเหลือเททิ้งเป็นประจำไม่กินผัก จึงร่วมกับผู้ปกครอง กลุ่ม อสม. และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นวางแผน โดยหาทางทำให้เมนูอาหารทุกมื้อกลางวัน มีผักเป็นส่วนประกอบ และเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน มาสร้างเจตนคติที่ดีเกี่ยวกับการกินผัก โดยใช้สื่อวิดีโอ การ์ตูน โน้มน้าวให้รับรู้ถึงประโยชน์ของการกินผัก มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบ โดยตกแต่งให้มีสีสันที่ดูน่ารับประทาน เพื่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้ได้ เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่


               "ในช่วงแรกๆ   ก็มีการต่อต้านจากเด็กๆบ้าง   แต่ต่อมาก็เริ่มดีขึ้น    โดยได้สร้างแกนนำเด็กรุ่นพี่   ชั้น ป.5   และ   ป.6    ช่วยสังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนรุ่นน้อง   และช่วยโน้มน้าวในการกินผัก   แรกๆ ที่เด็กแสดงอาการต่อต้าน   เราก็ใช้รุ่นพี่คอยช่วยดู    ระยะหลังเริ่มดีขึ้น    มีคนที่ไม่กินผักเหลือไม่ถึงร้อยละ   10   เพราะมีการโน้มน้าวอยู่ตลอด   เด็กๆ เกิดความสุข   โชว์ให้เพื่อนๆ   เห็นว่ากินผักได้แล้วนะ   แล้วทางเราก็มีการปรับเมนู   ผักบางชนิดก็ทำเป็นเมนูขนมเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้น   นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสร้างแหล่งผลิตอาหารขึ้นเองทั้งการทำบ่อเลี้ยงปลา   เลี้ยงไก่ไข่   ปลูกผักนานาชนิด   อาทิผักบุ้ง    ผักกาดขาว   กวางตุ้ง   แตงกวา   บวบ ถั่วฝักยาว    โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูก    เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ    และสร้างจิตวิทยาในการกินผักที่ตัวเองปลูก"    ครูไพฑูรย์ระบุ


               แม้โรงเรียนบ้านป่าตงจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกล    แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทุกคนในชุมชนแห่งนี้    โดยมีสถานศึกษาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน    อันมีเป้าหมายในเพื่อให้ลูกหลานของชาวบ้านป่าตงทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ    มีสุขนิสัยในการปรับประทานอาหารที่ถูกต้อง    ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกฝังและสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน.

Shares:
QR Code :
QR Code