ชวนคนไทยใส่ใจดูแล สุขภาพช่องปาก ด้วยการ แปรงฟันสูตร 2-2-2 และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยใส่ใจดูแล สุขภาพช่องปาก ด้วยการ แปรงฟันสูตร 2-2-2 และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก

                    ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ในการเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันที่ 20 มีนาคม วันสุขภาพช่องปากโลก ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (World Dental Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็น วันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก เพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ดีส่งผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตประจำวัน และส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งโรคในช่องปากเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากประชาชนให้ความใส่ใจดูแล โดยมี “น้อง Toothie” ซึ่งเป็นตัวบีเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของวันสุขภาพช่องปากโลก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีฟันแข็งแรง สามารถใช้ฟันในการ ตัดกิ่งไม้มาสร้างรังที่มีลักษณะคล้ายเขื่อนได้สำเร็จ และตลอดช่วงชีวิตของบีเวอร์แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องฟันผุ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

                    ดร.นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยเนื่องจากมีหลักประกันสุขภาพ ในการรักษาและป้องกันโรคในช่องปาก ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรม ที่จำเป็น รวมถึงมียาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หลากหลายยี่ห้อ วางจำหน่าย ในท้องตลาดในราคาไม่แพง ประชาชนสามารถหาซื้อ ได้สะดวก อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ทุกๆ 5 ปี พบว่าสภาวะ สุขภาพช่องปากของคนไทย นั้นอยู่ในระดับทรงตัว ยังคงพบปัญหาฟันผุ ในวัยเด็ก ปัญหาโรคเหงือกอักเสบในวัยทำงาน และปัญหาการไม่มีฟันสำหรับเคี้ยวอาหารในวัยสูงอายุ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประชาชนต้องใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากตนเองอย่างถูกต้อง และเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ

                    “นอกจากนี้ กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักที่ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้จัดงานรณรงค์ วันสุขภาพช่องปากโลก ประกอบด้วย 1.รณรงค์การแปรงฟันทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพต่างๆ และ 2.รณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะผ่านกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความสนใจดูแลสุขภาพช่องปากทั้งของตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งการดูแลสุขภาพช่องปากที่ง่ายที่สุด คือ การแปรงฟันตามสูตร 2-2-2 คือ การแปรงฟัน ด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1,000-1,500 ppm อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง นานอย่างน้อย 2 นาที และไม่รับประทานอาหารหลังจากแปรงฟัน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี และการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาอีกด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code