ชลบุรี เร่งนโยบายสวมหมวกกันน็อก 100 %

จังหวัดชลบุรี บูรณาการจัดทำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ให้บรรลุผลคือความปลอดภัยของประชาชนในการคมนาคม

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ได้บูรณาการจัดทำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ให้บรรลุผลคือความปลอดภัยของประชาชนในการคมนาคม

ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้กำหนดมาตรการดำเนินการเน้นหนัก 8 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการด้านบริการจัดการ มาตรการด้านการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการด้านความปลอดภัยของถนนและรถยนต์ มาตรการด้านการช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย มาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มาตรการด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก และมาตรการด้านการรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน คาดว่าจะทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงได้

ที่มา:กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code