ฉีดวัคซีน มะเร็งปากมดลูก เด็ก ป.5 ฟรี

ที่มา: เว็บไซต์ naewna


ฉีดวัคซีน มะเร็งปากมดลูก เด็ก ป.5 ฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก จึงได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


สำหรับในปี 2560 สำนักอนามัยจะดำเนินการให้บริการวัคซีนดังกล่าวแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีช่วงอายุ 10-12 ปี กว่า 34,000 คน ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะฉีดวัคซีนให้ 2 ครั้งห่างกัน 6 เดือน ส่งผลให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นภัยร้ายสำหรับผู้หญิงทุกคน ซึ่งประเทศไทยมีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงวันละ 14 คน โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Human Pappillomavirus หรือ HPV จึงต้องหาแนวทางป้องกันเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งสำนักอนามัย ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยพบอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 96-98 และไม่เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อันจะส่งผลให้สามารถลดอุบัติการณ์อัตราการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้


สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดทีมพยาบาลอนามัยโรงเรียน จากทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการเชิงรุกเข้าไปในโรงเรียนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีให้แก่นักเรียนหญิงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 และเข็มที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560-มีนาคม 2561 จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และโรงเรียนให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพื่อลูกหลานจะได้รับวัคซีนครบถ้วน ส่งผลให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก

Shares:
QR Code :
QR Code