ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

ที่มา : แนวหน้า


ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย thaihealth


แฟ้มภาพ


เขตดอนเมือง ดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด


นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวว่า เขตกำหนดจัดเจ้าหน้าที่เขตดอนเมืองรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชนแออัดซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ ซึ่งปัจจุบันเขตดอนเมืองมีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่ำสุดในกรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ เขตฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ ตามแผนพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายประจำปี 2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ชุมชนบุญมาก โดยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค หากชุมชนใดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เขตฉีดพ่นหมอกควันฯ ติดต่อโทร.02-5659407 ในวัน เวลาราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code