จ.สตูล เน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.สตูล เน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


จ.สตูล มอบเกียรติบัตรแก่ เทศบาลตำบลคลองขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


วันที่ 30 มีนาคม 2560 ภายในการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2560 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน ที่สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่นประจำปี 2559 โดยได้พิจารณาองค์กรระดับจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น ที่ประชุมมีมติให้ เทศบาลตำบลคลองขุด เป็นองค์กรที่มีความเหมาะสม มีการทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลคลองขุดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 4 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองขุด ถือเป็นหน่วยงานนำร่องในการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ โดยได้ตั้งด่านชุมชน พร้อมกับด่านหลัก ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับเหตุอาชญากรรม ยาเสพติด รวมทั้งอุบัติเหตุ การจัดอบรมอาสาจราจรด่านชุมชนตำบลคลองขุด


นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก ผ่านโครงการ “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู Kids In Car” การจัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าจีน ซึ่งการมอบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ ถือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับเทศบาลตำบลคลองขุด ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

Shares:
QR Code :
QR Code